VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 5792/VPCP-KTTH
V/v cho doanh nghiệp vay bằng ngoài tệ để đầu tư ra nước ngoài của NHNT Việt Nam

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2004

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 1074/NHNN-CSTT ngày 22 tháng 9 năm 2004) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6591BKH/TCTT ngày 18 tháng 10 năm 2004) về việc cho vay bằng ngoại tệ để đầu tư ra nước ngoài của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Thủ tướng Phan Văn Khải đồng ý với đề nghị tại công văn nêu trên của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ

PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Quốc Huy