BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 5793/BNN-TCCB
V/v Thẩm định, phê duyệt chương trình, dự toán các khóa học tập kinh nghiệm về phát triển bền vững và cơ chế chính sách về thủy lợi tại Australia và Hàn Quốc Dự án Thủy lợi Miền Trung (ADB4)

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi

Xét đề nghị của Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi tại văn bản số 1697/CPO-ADB4 ngày 20/10/2010 V/v Điều chỉnh số lượng người tham gia, kinh phí đào tạo dự kiến để thực hiện 02 lớp tại Australia và Hàn Quốc và văn bản số 1610/TTr-CPO-ADB4 V/v Xin phê duyệt đề cương, dự toán và tài liệu đào tạo bồi dưỡng cán bộ cho các khóa: (i) Học tập kinh nghiệm về vai trò của các hộ dùng nước trong phát triển bền vững dự án tại Hàn Quốc; (ii) Học tập kinh nghiệm về thủy lợi phí và xã hội hóa trong quản lý và khai thác hệ thống tưới tại Australia nằm trong Chương trình đào tạo tổng thể Dự án Thủy lợi Miền Trung (ADB4) quy định tại Quyết định số 2299/QĐ-BNN-TCCB ngày 26/8/2010, Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến sau:

1. Giao Trưởng ban Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các khóa học tập kinh nghiệm trên, bảo đảm nguyên tắc:

a) Đề cương, tài liệu bồi dưỡng và dự toán khóa học được thẩm định phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật và kinh phí của 02 lớp nằm trong kinh phí dự kiến tại điểm 3,4 mục II Quyết định số 2299/QĐ-BNN-TCCB ;

b) Tổng số người tham gia Đoàn ra tối đa là 24 người theo đúng thành phần đã phê duyệt;

c) Lập danh sách thành viên tham gia khóa học tập kinh nghiệm quản lý tại Australia và Hàn Quốc trình Bộ phê duyệt để tổ chức thực hiện;

d) Tổ chức thực hiện các khóa học tập kinh nghiệm quản lý dự án tại nước ngoài bảo đảm hiệu quả và không lãng phí, đáp ứng yêu cầu của văn kiện dự án và pháp luật liên quan;

2. Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (thông qua Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tài chính) chậm nhất 15 ngày kể từ ngày Đoàn về Việt Nam.

Bộ Thông báo để Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:- Như trên;
- TTr Hoàng Văn Thắng (để b/c);
- Các Cục, Vụ: TCCB, QLXDCT, TC;
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Hùng