TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5794/CT-TTHT
V/v: Lập hoá đơn chuyển nhượng bất động sản

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 7 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tân Bách Việt.
Địa chỉ: số 1 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình.
Mã số thuế: 0305202610.

Trả lời văn thư số 001- 2014/KT-TBV ngày17/6/2014 của Công ty về lập hoá đơn đối với chuyển nhượng hợp đồng mua bấtđộng sản; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTCngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứngdịch vụ:

Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hoá đơn

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hoá là thời điểm chuyểngiao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá cho người mua, không phân biệt đãthu được tiền hay chưa thu được tiền.

Trường hợp tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sởhạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độthực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì ngày lập hóa đơnlà ngày thu tiền.”

Căn cứ Công văn số 2846/TCT-CS ngày 02/8/2010 của Tổng cục Thuếhướng dẫn xử lý thuế, hóa đơn trong trường hợp khách hàng góp vốn mua bất độngsản chuyển nhượng hợp đồng mua bất động sản cho tổ chức, cá nhân khác;

Trường hợp Công ty (là chủ đầu tư dự án) ký hợp đồng chuyểnnhượng 11 tầng văn phòng và 14 tầng căn hộ của Toà nhà Trần Hưng Đạo FICO TOWER(số 927 Trần Hưng Đạo Phường 1 Quận 5) cho Ngân hàng Thương mại cổ phần PhươngNam, đã lập hoá đơn và giao cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Nam khi thutiền theo tiến độ (đã thu 95% giá trị hợp đồng). Nay Ngân hàng Thương mại cổphần Phương Nam tiếp tục chuyển nhượng lại 11 tầng Văn phòng cho khách hàng khác(Bên thứ 3), việc chuyển nhượng hợp đồng góp vốn được thực hiện theo quy địnhcủa pháp luật, có hợp đồng chuyển nhượng trong đó có quy định khách hàng mớiđược kế thừa lợi ích, nghĩa vụ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Nam thì Ngânhàng Thương mại cổ phần Phương Nam thực hiện xuất hoá đơn GTGT cho khách hàng (Bênthứ 3) tính trên giá trị chuyển nhượng và phải kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDNtừ chuyển nhượng bất động sản. Khi khách hàng mới (Bên thứ 3) nộp tiền theotiến độ (đối với 5% giá trị hợp đồng còn lại) thì Công ty xuất hoá đơn giao chokhách hàng theo quy định.

Cục Thuế TP. thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.Pháp chế;
- P.Kiểm tra 4;
- Lưu: VT, TTHT.
1958-152713/2014tttg.

KT. CỤC TRƯỞNG  PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga