BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5795/BCT-XNK
V/v tạm nhập khẩu xe ô tô tay lái nghịch để thử nghiệm

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Ford Việt Nam
(Địa chỉ: Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương)

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thông báo tại công văn số 4313/VPCP-KTTH ngày 14 tháng 6 năm2012 về việc cho phép Công ty TNHH Ford Việt Nam tạm nhập khẩu xe ô tô đã quasử dụng, tay lái bên phải để thử nghiệm, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty TNHH Ford Việt Nam được tạm nhập khẩu 02 xe ô tô đã qua sử dụng, tay lái bên phải phục vụ thửnghiệm khí thải để khảo sát phòng thí nghiệm.

2. Công ty TNHH Ford Việt Nam chịu trách nhiệm sử dụng 02 chiếc xe ô tô trên đúng mục đích, không được phép đưavào tham gia giao thông đường bộ và phải tái xuất ngay sau khi kết thúc thửnghiệm.

Văn bản có giá trị thực hiện đến 30 tháng 9 năm 2012./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Tổng cục Hải quan;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, XNK(2).trangnc.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên