TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5795/CT-THNVDT
V/v: Tạm hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa thực xuất khẩu

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2011

Kính gửi:

- Các phòng thuộc Văn phòng Cục;
- Các Chi cục thuế các Quận, Huyện, Thành phố.

Thực hiện Công văn số 3490/BTC-TCT ngày 17/3/2011 của Bộ Tài chính về việc tạm hoàn thuế đối với hàng hóa thực xuất khẩu, Cục thuế thành phố Hà Nội hướng dẫn cụ thể như sau:

Ngày 24/02/2011,Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, trong đó Điểm 3(b) chỉ đạo Bộ Tài chính: “tiếp tục thực hiện tạm hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hàng hóa thực xuất khẩu trong năm 2011”.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ nêu trên, ngày 17/3/2011, Bộ Tài chính đã có Công văn số 3490/BTC-TCT : “thông báo tiếp tục thực hiện giải quyết tạm hoàn 90% thuế GTGTđầu vào của hàng hóa thực xuất khẩu trong năm 2011 đối với trường hợp doanh nghiệp chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng và hoàn tiếp 10% khi có chứng từ thanh toán theo hướng dẫn tại Thông tư 94/2010/TT-BTC ngày 30/6/2010 của BộTài chính hướng dẫn thực hiện hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu”.

Đề nghị các Phòng, các Chi cục thuế nghiêm túc thực hiện tạm hoàn thuế theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính và lập sổ theo dõi các trường hợp tạm hoàn thuế, hàng tháng nộp báo cáo định kỳ cho Phòng kê khai kế toán thuế. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần báo cáo kịp thời về Cục thuế Hà Nội (Phòng TH-NV-DT) để tổng hợp phản ảnh về Bộ Tài chính./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đồng chí Lãnh đạo cục;
- Lưu: HC, THNVDT (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến