BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5795/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng bo mạch

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2011

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 1673/HQĐNa-GSQLngày 11/10/2011 của Cục Hải quan Đồng Nai về nội dung trong công văn số 4726/TCHQ-TXNK ngày 28/9/2011 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn về phân loại mặthàng bo mạch (CDI assy) để sản xuất bộ phân phối điện và đánh lửa xe máy, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Hướng dẫn trong công văn số4726/TCHQ-TXNK nêu trên là căn cứ trên 02 mẫu hàng do Cục Hải quan Đồng Naicung cấp: 01 mẫu hàng là Bộ phân phối điện, điều khiển chu kỳ đánh lửa hoànchỉnh và 01 mẫu hàng gồm bo mạch (mạch điện tử lắp ráp hoàn chỉnh) và vỏ nhựađi kèm (vỏ nhựa chưa gắn với bo mạch).

2. Theo đề nghị của Cục Hải quanĐồng Nai về trường hợp không có vỏ nhựa đi kèm, Tổng cục Hải quan hướng dẫnthêm như sau:

Trường hợp mặt hàng là mạch điện tửđã lắp ráp hoàn chỉnh (là bộ phân phối điện, điều khiển chu kỳ đánh lửa cònthiếu lớp vỏ bọc bảo vệ), khi gắn trực tiếp vào xe máy thì hoạt động như bộphân phối điện, điều khiển chu kỳ đánh lửa, thuộc nhóm 85.11, mã số 8511.30.20.90.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để CụcHải quan tỉnh Đồng Nai biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Trung tâm PTPL hàng hóa XNK;
- Cục Kiểm tra sau thông quan;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường