BỘ TÀI CHÍNH
--------
V/v: Quản lý Hải quan đối với hàng bưu chính thu gom ngoài lãnh thổ đưa vào Việt Nam thực hiện phân loại, chia chọn chuyển tiếp đi quốc tế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2014

Kính gửi: Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.
Trả lời công văn số 545/BĐVN-DVBC ngày 01/03/2014 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về việc nêu tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Thông tin và truyền thông tại văn bản số 1171/BTTTT-BC ngày 22/4/2014, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
1. Đồng ý về mặt chủ trương cho phép Tổng công ty được triển khai mô hình hợp tác thu gom hàng bưu chính ngoài lãnh thổ đưa vào Việt Nam thực hiện phân loại, chia chọn chuyển tiếp đi quốc tế, theo như đề xuất của Tổng công ty tại công văn số 545/BĐVN-DVBC dẫn trên nhằm tạo điều kiện cho việc mở rộng kinh doanh của Tổng công ty, góp phần thúc đẩy sự phát triển của Bưu chính Việt Nam.
2. Tổng công ty liên hệ với Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh trong việc thành lập Trung tâm Chuyển tiếp hàng bưu chính quốc tế tại sân bay quốc tế Nội Bài và tại địa điểm 270 Bis Lý Thường Kiệt Quận 10, báo cáo Tổng cục Hải quan cho phép hoạt động theo quy định.
3. Giao Tổng cục Hải quan ban hành Quy trình giám sát hải quan đối với hàng bưu chính thu gom ngoài lãnh thổ đưa vào Việt Nam thực hiện phân loại, chia chọn chuyển tiếp đi quốc tế đối với từng khu vực tại công văn số 545/BĐVN-DVBC dẫn trên.
Bộ Tài chính thông báo nội dung trên để Tổng công ty Bưu điện Việt Nam được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ TTTT (để theo dõi);
- Tổng cục Hải quan (để thực hiện);
- Cục HQ TP.HN, HCM (để thực hiện);
- Lưu: VT, TCHQ (14).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn