BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 5797/BNN-TCCB
V/v hướng dẫn xây dựng và chỉnh sửa chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Tổng cục Dạy nghề

Theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao độngnông thôn đến năm 2020”, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao nhiệmvụ chủ trì tổ chức xây dựng chương trình dạy nghề các nghề nông nghiệp trình độsơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên phục vụ cho các hoạt động dạy nghề nôngnghiệp trong cả nước; trong đó năm 2010 sẽ triển khai xây dựng chương trình dạynghề cho 25 nghề thuộc các lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản.

Nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụtrên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao nhiệm vụ chủ trì xây dựngchương trình dạy nghề trình độ sơ cấp cho các trường thuộc Bộ và quyết địnhthành lập các ban chủ nhiệm xây dựng các chương trình dạy nghề trên. Tuy nhiên,để thống nhất quan điểm, nhận thức trong quá trình triển khai xây dựng chươngtrình nghề trình độ sơ cấp phục vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn, Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Tổng cục Dạy nghề làm rõ và hướng dẫnmột số vấn đề sau:

1. Xác định các nghề nào là nghềđược xây dựng mới chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp và các nghề nào là nghềcần chỉnh sửa chương trình dạy nghề đã có; quy trình thực hiện việc xác địnhnghề cần xây dựng mới chương trình dạy nghề và các nghề cần chỉnh sửa, bổ sung.

2. Theo dự kiến, Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn được giao 10 tỷ đồng để xây dựng 25 chương trình dạy nghềtrình độ sơ cấp, tuy nhiên theo ước tính để xây dựng 25 chương trình dạy nghềtrên chỉ cần khoảng 8 tỷ đồng (bao gồm kinh phí chi cho xây dựng chương trình,viết giáo trình và tập huấn các ban chủ nhiệm xây dựng chương trình dạy nghềtrình độ sơ cấp và các hội đồng thẩm định chương trình dạy nghề.

Số kinh phí còn lại, Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn dự kiến sử dụng để chỉnh sửa, bổ sung từ 16-18 chươngtrình dạy nghề đã có, đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổng cục dạynghề chấp thuận./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Lưu VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Hùng