B TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 5798/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: CụcThuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 10249/CT-PC ngày 27/11/2014 củaCục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc hoàn thuế GTGT của doanh nghiệp có hànghóa xuất khẩu qua biên giới đất liền, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Để tăng cường quản lý thuế, hải quan đối với hànghóa xuất khẩu qua biên giới đất liền, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013 về việc tăng cường công tác quản lý thuế, hải quanliên quan đến hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền, trongđó Điểm 2.1 đã hướng dẫn rõ việc ghi thông tin kiểm tra thực tế đối với hànghóa xuất khẩu.

Do vậy, trường hợp tờ khai hàng hóa xuất khẩu khôngđủ thông tin theo đúng hướng dẫn tại Điểm 2.1 Công văn số 12485/BTC-TCT nêutrên thì không đủ điều kiện xét khấu trừ, hoàn thuế GTGT.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố HồChí Minh được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Các Vụ: PC, CS, TTr (TCT);
- Lưu: VT, KK

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Ngọc Sơn