BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 58/BXD-KTQH
V/v: dự án công trình Saigon Center giai đoạn II tại địa điểm số 92-94 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1,TP Hồ Chí Minh.

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2011

Kínhgửi: Công ty TNHH Keppel Land Watco II&III

Bộ Xây dựngnhận được Văn bản số 68/TT-KLWC ngày 04/3/2011 của Công ty TNHH Keppel LandWatco II&III đề nghị góp ý thiết kế cơ sở cho dự án công trình SaigonCenter giai đoạn II tại địa điểm số 92-94 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường BếnNghé, quận 1,TP Hồ Chí Minh gửi kèm theo hồ sơ, bản vẽ liên quan. Sau khinghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo Văn bảnsố 892/SQHKT-QHKKT ngày 6/4/2011 của Sở Quy hoạch Kiến trúc về ý kiến quy hoạch– kiến trúc công trình dự kiến xây dựng dự án Sài Gòn center (giai đoạn 2) tạiđịa điểm số 92 – 94 đường Nam kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1 thì chưađủ cơ sở để Công ty TNHH Keppel Land lập thiết kế cơ sở công trình thuộc dự ánSàigon Center giai đoạn II.

Căn cứ LuậtQuy hoạch đô thị, Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ, đốivới dự án đầu tư công trình có điều chỉnh so với quy hoạch chi tiết đã được phêduyệt thì cần thực hiện việc cấp giấy phép quy hoạch.

Để đảm bảomật độ xây dựng đối với khu đất trong trung tâm Thành phố, cần nghiên cứu tăngdiện tích không gian trống dưới mặt đất (không gian thông tầng), dành cho cáclối đi bộ giữa các toà nhà và bố trí các lối vào từ các tuyến đường Lê Lợi, NamKỳ Khởi Nghĩa và Pasteur.

Trên đây là ýkiến của Bộ Xây dựng để chủ đầu tư và nhà thầu thiết kế căn cứ ý kiến nêu trênbổ sung, hoàn chỉnh về cơ sở pháp lý và thiết kế cơ sở của dự án theo quy địnhhiện hành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP Hồ Chí Minh;
- Thứ trưởng Ng. Đình Toàn (để b/c);
- Sở QHKT TP Hồ Chí Minh;
- Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, Vụ KTQH(2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ KIẾN TRÚC QUY HOẠCH XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Thu Hằng