BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 58/BXD-KTXD
V/v: Chi phí tư vấn đối với Kế hoạch tăng dầy và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào.

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 8354/UBND .CM ngày 15/12/2008của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An về chi phí tư vấn đối với Kế hoạch tăng dầy vàtôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng cóý kiến như sau:

Theo qui định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng thì chủ đầu tư căn cứ tính chất,điều kiện đặc thù của công trình, hệ thống định mức dự toán của Nhà nước vàphương pháp lập đơn giá xây dựng công trình theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng đểxây dựng và quyết định áp dụng đơn giá của công trình làm cơ sở xác định dựtoán, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Trường hợp các hạng mục côngtrình có tính chất xây dựng cơ bản thuộc Kế hoạch tăng dầy và tôn tạo hệ thốngmốc quốc giới Việt Nam - Lào khi áp dụng định mức chi phí tư vấn đầu tư xâydựng công trình như tại văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựngcông bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trìnhkhông phù hợp, thì Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An chỉ đạo các đơn vị có liên quanlập dự toán chi phí như hướng dẫn tại phụ lục của văn bản nêu trên để chủ đầutư phê duyệt áp dụng theo qui định.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An căn cứ ý kiến nêu trên để tổchức thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang