BỘ XÂY DỰNG
------------------
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá nguyên, nhiên liệu, vật liệu xây dựng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2012

Kính gửi : Tổng công ty cổ phần đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam (Constrexim Holdings)
Trả lời văn bản số 220/CTX-XL1 ngày 02/3/2012 của Tổng công ty cổ phần đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam (Constrexim Holdings) đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu của gói thầu xây dựng Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Phú Yên, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Theo quy định tại Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện bình ổn giá, thì các loại vật liệu thuộc diện Nhà nước bình ổn giá (nhà nước định giá) là xi măng, thép và xăng, dầu. Căn cứ các điều khoản điều chỉnh giá quy định trong hợp đồng, quy định nêu trên và các quy định khác của Nhà nước có liên quan, các bên tính toán, thỏa thuận và báo cáo Người quyết định đầu tư để xem xét, quyết định việc điều chỉnh giá vật liệu cho hợp đồng nêu tại văn bản số 220/CTX-XL1.
Việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công của hợp đồng nêu tại văn bản số 220/CTX-XL1 đã được Bộ Xây dựng hướng dẫn tại văn bản số 199/BXD-KTXD ngày 09/11/2011.
Căn cứ ý kiến nêu trên, Tổng công ty cổ phần đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam (Constrexim Holdings) tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(Th8).
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh