BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 58/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2009

Kính gửi : Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 167/BQLL-VP ngày 18/03/2009của Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn thực hiện điềuchỉnh dự toán xây dựng công trình. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến nhưsau :

1. Điểm 1.2 khoản 1 mục III Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày25/01/2008 của Bộ Xây dựng quy định : “Các Bộ, các tập đoàn kinh tế, tổng côngty Nhà nước hướng dẫn việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình của các dự ánđầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư theo hướng dẫntại Thông tư này”. Theo quy định này, Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minhđược hướng dẫn việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình của các dự án đầu tưxây dựng công trình thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Ban quản lý Lăng Chủtịch Hồ Chí Minh.

2. Căn cứ Thông tư số 29/2007/TT-BLĐTBXH ngày 05/12/2007 củaBộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008của Bộ Xây dựng và các quy định có liên quan để lập, thẩm định, phê duyệt dựtoán chi phí đầu tư xây dựng công trình của các dự án sử dụng nguồn vốn Nhànước.

Căn cứ ý kiến trên, Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổchức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu : VP, Vụ KTXD(Th6).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh