BỘ TƯ PHÁP
CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 58/CNTT-VP

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2010

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ;
- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Cục Công nghệ thông tin đang tiến hành xây dựng dự thảo Kếhoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ, ngành giai đoạn2011-2015 theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc xây dựng Kếhoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan giai đoạn2011-2015.

Để dự thảo Kế hoạch được đầy đủ, phù hợp, bám sát tình hìnhphát triển, ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị thuộc Bộ cũng như cáccơ quan Thi hành án dân sự địa phương, Cục Công nghệ thông tin đề nghị Quý đơnvị cung cấp số liệu theo Mẫu Phiếu thu thập số liệu về hiện trạng và nhu cầuứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị.

(Mẫu Phiếu thu thập số liệu về hiện trạng và nhu cầu ứngdụng công nghệ thông tin của các đơn vị được đăng tải tại Trang Thông tin điềuhành - Mục Văn bản của các đơn vị cần lấy ý kiến).

Phiếu thu thập số liệu đề nghị gửi về Cục Công nghệ thôngtin chậm nhất là ngày 15 tháng 4 năm 2010 để Cục Công nghệ thông tin tổng hợp,xây dựng Kế hoạch theo đúng tiến độ, báo cáo Lãnh đạo Bộ và gửi Bộ Thông tin vàTruyền thông để thẩm định trước khi ban hành. Nếu sau thời hạn trên, đơn vịkhông gửi lại Phiếu thu thập số liệu, Cục Công nghệ thông tin không chịu tráchnhiệm về Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của đơn vị.

Xin cảm ơn sự phối hợp của Quý đơn vị!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đinh Trung Tụng (để b/c);
- Lưu: VT.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Dũng