TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/GSQL-GQ2
V/v trả lời bạn đọc

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2014

Kínhgửi: Cục Tin học và thống kê tài chính

Cục Giám sát quản lý về Hải quan -Tổng cục Hải quan nhận được Phiếu hỏi đáp ngày 03/01/2014 của Cục Tin học vàthống kê tài chính về việc trả lời bạn Lê Vinh Hanh địa chỉ số 170, Quốc lộ 1A,Phường Tân Thới Nhất Q12, HCM (Email: [email protected], ĐT: 0982444419) vàbạn Nguyễn Quang Hưng, có Đ/C: Hồng Bàng, Hải Phòng (Email:[email protected], ĐT: 0934575437), Cục Giám sát quản lý về Hải quan -Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về câu hỏi của bạn Lê Vinh Hanh:

Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoàichuyên ngành thêu gia công. Công ty nhận vải về thêu, sau khi thêu xong lạixuất trả cho doanh nghiệp để tiếp tục gia công công đoạn còn lại theo hình thứcgia công chuyển tiếp, khi làm thủ tục hải quan, Chi cục Hải quan quản lý hàngđầu tư thuộc Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh yêu cầu phải xuất trình hóa đơn GTGT.Công ty đề nghị hướng dẫn đối với trường hợp trên.

Trả lời

Theo quy định tại tiết a2 điểm akhoản 2 Điều 18 Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 15/08/2011 của Bộ Tài chínhthì bên giao thực hiện: "Giao sản phẩm kèm 04 tờ khai hải quan và hóa đơnxuất khẩu hoặc hóa đơn GTGT cho bên nhận." Như vậy, khi làm thủ tục giao,nhận sản phẩm hoặc gia công chuyển tiếp thì Công ty phải xuất hóa đơn xuất khẩuhoặc hóa đơn GTGT cho bên nhận.

2. Câu hỏi của bạn Nguyễn QuangHưng.

Công ty còn một số tờ khai năm 2011về việc nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng hóa theo hình thức kinh doanh,khi xuất khẩu sản phẩm Công ty đã đăng ký định mức với Chi cục hải quan nơi làmthủ tục nhập khẩu nhưng xuất khẩu sai loại hình. Công ty đề nghị hướng dẫn:trường hợp mở sai loại hình thì có được hoàn thuế nhập khẩu theo quy định tạiđiểm c2 Điều 113 Mục 6 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tàichính.

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 31; khoản 1,khoản 2 Điều 118 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chínhthì tờ khai xuất khẩu dùng để hoàn thuế nhập khẩu là tờ khai xuất khẩu đượcđăng ký theo loại hình SXXK. Trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm theo tờkhai xuất kinh doanh là chưa đáp ứng điều kiện hoàn thuế.

Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếpvới Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan -Tổng cục Hải quan trả lời để các bạn đọc nêu trên biết thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính