BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 58/TCHQ-KTTT
V/v ra quyết định truy thu thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2008

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Điện Biên

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 258/HQĐB-KTSTQ ngày 22/11/2007 của Cục Hải quan tỉnh Điện Biên về việcra quyết định truy thu thuế nhập khẩu xe ôtô với Công ty Cổ phần vận tải ô tôLai Châu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điều25 Mục I Chương IV Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủthì Nhà đầu tư có dự án đầu tư thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tạiNghị định này được hưởng các ưu đãi về thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩutheo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Địa bàn của Côngty Cổ phần vận tải ôtô Lai Châu thuộc Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hànhkèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP vì thế Công ty được hưởng các ưu đãi theo Nghịđịnh 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Theo quy định tại Điều16 Nghị định 149/2005/NĐ-CP thì ôtô nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự ánkhuyến khích đầu tư được hưởng ưu đãi khi được Bộ khoa học và Công nghệ xác nhậnlà phương tiện vận tải chuyên dùng.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan tỉnh Điện Biên biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An