BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
----------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

Số: 58/TCT-HTQT
V/v thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lãi tiền cho vay theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Pháp.

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2008

Kínhgửi: Công ty xi măng Hà tiên 2.

Trả lời công văn số 1763/VB-XMHT2 ngày 26/12/2007 của Côngty xi măng Hà tiên 2 (sau đây gọi là Công ty) về việc áp dụng Hiệp định tránh đánhthuế hai lần giữa Việt Nam và Pháp (sau đây gọi là Hiệp định) đối với thu nhậptừ lãi tiền vay phát sinh tại Hợp đồng vay Tín dụng xuất khẩu (ECA) và Hợp đồngvay thương mại kết hợp của Công ty, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần chỉ áp dụng đối với các đốitượng cư trú của nước ký kết Hiệp định. Riêng đối với các khoản thu nhập từ đầutư (như tiền lãi cổ phần, lãi tiền cho vay) thì đối tượng cư trú đồng thời phảilà ''người thực hưởng lợi'' (beneficiary) các khoản thu nhập này. Do đó:

- Đối với thu nhập từ lãi tiền vay phát sinh tại Hợp đồngECA của Ngân hàng Calyon Pháp: nếu người thực hưởng khoản thu nhập từ lãi tiềnvay này là đối tượng cư trú của Pháp và quá trình đàm phán, ký kết, thực hiện Hợpđồng ECA không tạo thành cơ sở thường trú hoặc không thông qua một cơ sở thườngtrú của Ngân hàng Calyon Pháp tại Việt Nam thì khoản thu nhập từ lãi tiền vayphát sinh tại Hợp đồng ECA sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Namtheo quy định của Hiệp định.

Để được miễn thuế theo Hiệp định, Ngân hàng Calyon Pháp cónghĩa vụ thực hiện các thủ tục theo quy định tại mục X, phầnB, Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.

Trường hợp người thực hưởng khoản thu nhập từ lãi tiền vaynày không phải là đối tượng cư trú của Pháp hoặc quá trình đàm phán, ký kết, thựchiện Hợp đồng ECA tạo thành cơ sở thường trú hoặc thông qua một cơ sở thườngtrú của Ngân hàng Calyon Pháp tại Việt Nam thì thu nhập từ lãi tiền vay phátsinh tại Hợp đồng ECA phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam.

- Đối với thu nhập từ lãi tiền vay phát sinh tại Hợp đồngvay thương mại kết hợp của Chi nhánh Ngân hàng Calyon tại Thành phố Hồ Chí Minhvà Chi nhánh ngân hàng ANZ tại Thành phố Hồ Chí Minh: trường hợp này, người thựchưởng khoản thu nhập từ lãi tiền vay là các đối tượng có trụ sở tại Việt Nam vàkhoản thu nhập từ lãi tiền vay này phát sinh thông qua trụ sở đó. Do vậy, khoảnthu nhập từ lãi tiền vay phát sinh tại Hợp đồng vay thương mại kết hợp sẽ chịuthuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục thuế tỉnh Kiên Giang;
- Các Ban; PC, CS, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, HTQT

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải