BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/TCT-KK
V/v hướng dẫn kê khai thuế GTGT

Hà Nội, ngày 07 tháng 1 năm 2014

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

Trả lời công văn số 17732013/CV-TGĐ55 ngày 15/04/2013 vàcông văn số 142013/CV-TGĐ55 đề ngày 03/12/2013 của Ngân hàng TMCP Hàng HảiViệt Nam về đề nghị kê khai thuế GTGT tập trung tại Cục Thuế TP. Hà Nội, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ, khoản 1b,c Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhmột số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của LuậtQuản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quyđịnh:

"b) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinhdoanh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi người nộpthuế có trụ sở chính thì người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăngchung cho các đơn vị trực thuộc.

Nếu đơn vị trực thuộc có con dấu, tài khoản tiền gửi ngânhàng, trực tiếp bán hàng hoá, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầuvào, đầu ra có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuế riêng và sửdụng hoá đơn...

c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanhở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trựcthuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếpcủa đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, khôngphát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính củangười nộp thuế."

Đề nghị Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam thực hiện kê khaithuế GTGT theo đúng quy định nêu trên. Đối với đề nghị kê khai thuế GTGT tậptrung tại Cục Thuế TP. Hà Nội của ngân hàng, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục nghiêncứu, tổng hợp vướng mắc, đề xuất phương án phù hợp để sửa đổi chính sách. Tổngcục Thuế thông báo để doanh nghiệp biết, liên hệ với Cục thuế địa phương đểđược hướng dẫn thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu