Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 58 TCT/NV2 NGÀY 03 THÁNG 1 NĂM 2002
VỀ VIỆC MIỄN GIẢM THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời Công văn số8790 CT/NV ngày 30/7/2001 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc miễn giảm thuếTNDN theo qui định của Luật khuyến khích đầu tư trong nước, Tổng cục thuế có ýkiến như sau:

Căn cứ Điều 23 - Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước,Mục I, II - Phần B - Thông tư số 22/2001/TT-BTC ngày 3/4/2001 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 146/1999/TT-BTC ngày 17/12/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễnthuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư.

Trường hợp ngành nghề kinh doanh được hưởng ưu đãi đầu tư cólãi, ngành nghề kinh doanh khác (nộp thuế TNDN theo luật định) lỗ thì doanhnghiệp có thể lựa chọn:

- Hạch toán riêng lãi của hoạt động được ưu đãi để thực hiệnmiễn, giảm thuế theo qui định, hoạt động lỗ được chuyển lỗ theo chế độ quiđịnh.

- Lấy lãi của hoạt động được ưu đãi dể bù lỗ, nếu còn lãithi được ưu đãi, nếu còn lỗ thì được chuyển lỗ.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế biết và hướng dẫn doanhnghiệp thực hiện.