UBND TỈNH HI DƯƠNGVĂN PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/VP-HC- QT
V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại Văn phòng UBND tỉnh

Hi Dương, ngày 16 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trư
ởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Thực hiện Chi thị số 11-CT/TU ngày 15/02/2021 của Ban Thường vụ Tnh u Hi Dương về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh sau Tết Nguyên đán Tân Sửu; Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 15/02/2021 của UBND tỉnh về một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hi Dương, Chánh Văn phòng UBND tỉnh triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 như sau:

1. Thực hiện chế độ làm việc trực tuyến tại nhà ít nhất 50% quân số, kể từ ngày 17/02/2021 đến hết ngày 02/3/2021. Trưng các phòng, ban, đơn vị có trách nhiệm:

Bố trí tối đa 50% công chức, viên chức thuộc đơn vị mình làm việc tại cơ quan, số còn lại làm việc trực tuyến tại nhà đảm bảo không để tồn đọng công việc; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Văn phòng về tiến độ, hiệu qu thực hiện nhiệm vụ, công việc được giao của phòng, đơn vị. Những trường hợp cần thiết, theo yêu cầu của Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng cán bộ, công chức mới đến làm việc.

2. Lãnh đạo Văn phòng phụ trách và các công chức phòng Khoa giáo - văn xã phải thường trực đ xử lý, tham mưu công tác phòng, chống dịch bệnh của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo chống dịch Covid-19 tnh. Trường hợp cần tăng cường nhân lực, báo cáo Chánh Văn phòng chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị phân công công chức phối hợp thực hiện các nhiệm vụ.

3. Lãnh đạo Văn phòng, các chuyên viên là T viên của T giúp việc Ban chỉ đạo, Tổ viên của các Tiểu Ban phòng, chống dịch bệnh Covid-19 luôn sẵn sàng, đáp ứng xử lý công việc liên quan đến nhiệm vụ của T giúp việc và các Tiểu Ban phòng, chống dịch Covid-19.

4. Trường phòng Hành chính – Qun trị có trách nhiệm:

- Bố trí sắp xếp bộ phận văn thư tiếp nhận và xử lý văn bản Đi – Đếncủa cơ quan; l tân phục vụ phòng họp, họp trực tuyến; đội xe chun bị sn sàng các điều kiện phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tnh.

- Trin khai thực hiện việc phun kh trùng diệt khun tại Trụ sở UBND tỉnh; chuẩn bị đầy đ các vật tư y tế như khu trang, thuốc sát khuẩn... đảm bảo công tác phòng, chống dịch an toàn cho các hoạt động của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh trong khuôn viên Trụ sở cơ quan và khi đi kiểm tra cơ sở.

-Tổ chức, thực hiện nghiêm túc việc khai báo, đo thân nhiệt đối với khách đến, ra vào cơ quan liên hệ công tác.

>> Xem thêm:  Thế nào là rửa tiền ? Tội rửa tiền bị phạt tù bao nhiêu năm ? Cách phòng chống rửa tiền ?

5. Trung tâm Công nghệ thông tin ch trì, phối hợp với phòng Hành chính– Qun trị đm bo hệ thống thông tin thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo. điều hành của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

6. Toàn thể công chức, viên chức, người lao động có trách nhiệm:

- Thường xuyên giữ liên lạc với cơ quan, đơn vị, khi cần triệu tập phải có mặt ngay.

- Thực hiện nghiêm hướng dẫn của Bộ Y tế với thông điệp 5K: “Khẩu trang – Kh khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế” khi tiếp xúc, giao tiếp, trao đi công việc; sử dụng phần mềm khai báo y tế, nCoV, ứng dụng truy vết Bluezone.

- Ch động nắm bắt thông tin về tình hình, hướng dn phòng, chống dịch của cơ quan chức năng có thẩm quyền; các văn bản ch đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tnh trên hệ thống qun lý và điều hành văn bản của Văn phòng, Cổng thông tin điện tử của tnh, qua nhóm Zalo của Văn phòng…

Yêu cầu Trưng các phòng, ban, đơn vị và các cá nhân có liên quan triểnkhai, thực hiện nghiêm túc./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- L
ãnh đạo UBND tỉnh (đ b/c);
- L
ãnh đạo VPUBND tỉnh
- Lưu: VT, HC-QT.

CHÁNH VĂN PHÒNG




Trương Văn Hơn

 

 

 

>> Xem thêm:  Quy định mới về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non