BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 580/BXD-HĐXD
V/v: Hướng dẫn về trình tự, thủ tục điều chỉnh, bổ sung, thay đổi thiết kế bản vẽ thi công đối với các công trình chỉ phải lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2010

Kính gửi: Ban quản lý dự án công trình giaothông Yên Bái

Phúc đáp văn bản số 10/BQL-KHQLDA ngày 08/3/2010 của Banquản lý dự án công trình giao thông Yên Bái đề nghị hướng dẫn về trình tự, thủtục điều chỉnh, bổ sung, thay đổi thiết kế bản vẽ thi công đối với các côngtrình chỉ phải lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng cóý kiến như sau:

Việc điều chỉnh dự án thực hiện theo quy định tại Khoản 3Điều 1 Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổsung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ vềquản lý dự án đầu tư công trình.

Trường hợp các hạng mục công trình cần thiết phải xử lý kỹthuật, bổ sung hợp lý nhưng không làm thay đổi địa điểm, quy mô, mục tiêu,không vượt tổng mức đầu tư của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật thì chủ đầu tư đượcphép tự điều chỉnh. Tuy nhiên, nếu trong quyết định phê duyệt dự án hoặc quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư có quy định mọi sự thay đổi,điều chỉnh dự án chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư trước khiquyết định thì chủ đầu tư vẫn phải báo cáo người quyết định đầu tư.

Trường hợp các hạng mục công trình cần thiết phải xử lý kỹthuật, bổ sung hợp lý không làm thay đổi địa điểm, quy mô, mục tiêu, nhưng vượttổng mức đầu tư của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật thì chủ đầu tư phải báo cáongười quyết định đầu tư quyết định.

Những nội dung điều chỉnh dự án phải được thẩm định trướckhi quyết định. Như vậy, việc điều chỉnh dự án không phải lập lại Báo cáo kinhtế - kỹ thuật, mà chỉ cần lập hồ sơ đối với các hạng mục điều chỉnh, trong đónêu rõ lý do điều chỉnh, phương án xử lý, thiết kế bản vẽ thi công (nếu có), dựtoán phần điều chỉnh, tổng mức đầu tư điều chỉnh…

Đề nghị Ban quản lý dự án công trình giao thông Yên Báinghiên cứu, căn cứ áp dụng thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ HĐXD (ĐTB - 04).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh