BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5800/TCT-TNCN
V/v thuế đối với thu nhập từ mua nợ ngân hàng

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tiền Giang

Tổng cục Thuế nhậnđược công văn số 755/CT-TTHT ngày 24/9/2014 của Cục Thuế tỉnh Tiền Giang vềthuế đối với tiền lãi mà bà Trương Kim Phượng nhận được từ việc mua khoản nợcủa DNTN Huỳnh Phát từ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh TiềnGiang. Sau khi nghiên cứu hồ sơ đính kèm công văn số 755/CT-TTHT Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

1. Tại hồ sơ đínhkèm còn một số nội dung chưa phù hợp, thống nhất với quy định tại Quy chế mua,bán nợ của các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 59/2006/QĐ-NHNNngày 21/12/2006 của Ngân hàng Nhà nước, như:

- Bán nợ miễn truyđòi;

- Chuyển giao hồsơ khoản nợ (chỉ là bản sao);

- Ủy thác thu hồi nợ với ngân hàng sau khi ngânhàng đã bán khoản nợ cho bà Phượng.

2. Cách xác địnhkhoản thu nhập bà Trương Kim Phượng nhận được là 44.051.279 đồng, trong khitheo Hợp đồng mua bán nợ số 01/2011/HĐMBN thì khoản thu nhập Bà Trương KimPhượng nhận được là 103.857.569 đồng.

Do đó, Tổng CụcThuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Tiền Giang:

- Làm việc vớiNgân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang để làm rõ tính pháplý của việc ký Hợp đồng mua, bán nợ số 01/2011/HĐMBN ngày 18/11/2011 giữa Ngânhàng và Bà Trương Kim Phượng theo quy định tại Quy chế mua, bán nợ của các tổchức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 59/2006/QĐ-NHNN và các văn bảnpháp luật có liên quan đến hoạt động mua bán nợ.

- Căn cứ vào hồ sơvà thực tế phát sinh để xác định chính xác bản chất khoản thu nhập phát sinh từhoạt động mua bán nợ. Trên cơ sở đó hướng dẫn đơn vị thực hiện đúng quy địnhcủa pháp luật.

Tổng cục Thuếthông báo để Cục Thuế tỉnh Tiền Giang biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TNCN(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn