TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ T
P HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 58002/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Chi nhánh Công ty NavigosGroup Việt Nam.
(Địa chỉ: Tầng7 tòa nhà V-Buiding, 125-127 Bà Triệu, P.Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; MST: 0304836029-001)

Trả lời công văn số 201503/CV ngày 12/08/2015 của Chinhánh Công ty Navigos Group Việt Nam hỏi về chính sách thuế, Cục thuế Thành phốHà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướngdẫn thi hành Luật Thuế giá trị giatăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ.

+ Tại khoản 1, Điều 5 quy định về các trường hợpkhông phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

“Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thườngbằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định củacơ quan Nhà nước có thmquyền), tiền thưởng, tiền h trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thutài chính khác.

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cánhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theoquy định

+ Tại khoản 5, Điều 7 quy định về giá tính thuế GTGT.

“5. Đi với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng đ khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằngkhông (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng đ khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy địnhcủa pháp luật v thương mại thì phải kêkhai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùngđể tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng,cho”.

Căn cứ khoản 7, Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTCngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lýthuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuếvà sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóađơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

“Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụnhư sau:

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

a) Sửa đi, bổ sung điểm b Khoản 1Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tạiKhoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ) như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm c các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảngcáo, hàng mẫu; hàng hóa,dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộđể tiếp tục quá trình sản xuất)...”.

- Căn cứ điểm 2.4 Phụ lục 04 về hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụđối với một số trường hợp (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày31/3/2014 của Bộ Tài chính).

“2.4. Sử dụng hóa đơn, chứng từ đi với hàng hóa dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng vàtiêu dùng nội bộ đối với t chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

a) Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyếnmại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hóa đơn, trênhóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mu và thực hiện theo hướng dẫn củapháp luật về thuế GTGT...”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty thực hiện chương trình khuyến mại chokhách hàng theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, giá tínhthuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyếnmại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.

Nội dung vướng mắc của đơn vị về hạch toán kế toán(cách phân bổ doanh thu, giá vốn hàng hóa, chi phí), đề nghị đơn vị liên hệ vớiVụ Chế độ kế toán - Bộ Tài chính để được hướng dẫn.

Cục thuế Thành phố Hà Nội trả lời để Chi nhánh Côngty Navigos Group Việt Nam biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phòng Kiểm tra thuế số 1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn