B TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 58 01/TCHQ-TXNK V/v trị giá hải quan mặt hàng giấy dán tường nhập khẩu xuất xứ Hàn quốc.

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Đầu tưSong Thành.(Đ/c: 337/1Lê Văn Sỹ P1. Q. Tân Bình TP.H Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn ngày 18/5/2016 của ông Mai Quang Hùng - Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư Song Thành vềviệc đề nghị giải đáp một số vướng mắc liên quan đến mức thuế suất áp dụng vàtrị giá đối với mặt hàng giấy dán tường nhập khẩu, xuất xứ Hàn Quốc. Về vấn đề này,

1. Về mứcthuế suất:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ViệtNam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011, Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặthàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 và Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015của Bộ Tài chính thì mặt hàng “Giấy dán tường và các loại tấm phủ tường tương tự;tấm che cửa sổ trong suốt bằng giấy” thuộc nhóm 48.14. Trong đó:

- Mặt hàng “Giấy dán tường và các loại tấm phủ tườngtương tự, bao gồm giy đã được tráng hoặc phủ,trên b mặt, bng một lớp plastic có hạt ni, rập nổi, nhuộm mầu, in hình hoặctrang trí cách khác” thuộc mã số 4814.20.00, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãinăm 2015, 2016 là 25%.

- Mặt hàng “Loại khác” thuộc mã số 4814.90.00, thuếsuất thuế nhập khẩu ưu đãi năm 2015, 2016 là 20%.

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của ViệtNam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Hàn Quốc giai đoạn2015-2018 ban hành kèm theo Thông tư s 167/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính thì mặt hàng thuộc mãsố 4814.20.00, 4814.90.00 nhập khẩu năm 2015, 2016 không được hưởng thuế suấtưu đãi đặc biệt AKFTA./.

Căn cứ Điều 16 Nghị định 08/NĐ-CP thì việc phân loạihàng hóa căn cứ vào hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thànhphần, tính chất lý, hóa...của hàng hóa. Trường hợp mặt hàngtrên có tên hàng khai báo là giấy dántường, li mt, tn kho loại B không ảnh hưởng đến việc phân loại hàng hóa.

2. Quy định về trị giá hải quan:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì người khai hải quan tự kêkhai, tự xác định trị giá hải quan theo các nguyên tắc và phương pháp xác địnhtrị giá hải quan quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm2014, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ, chịutrách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực của các nội dungkê khai và kết quả tự xác định trị giá hải quan.

Căn cứ quy định tại Điều 5 Thông tư s39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 thìtrị giá hải quan hàng nhập khẩu là giáthực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, được xác định bằng cách áp dụngtuần tự sáu phương pháp xác định trị giá quy định tại Thông tư 39/2015/TT-BTC.

Trường hợp có nghi vấn về trị giá khai báo, cơquan hải quan thực hiện kiểm tra trị giá hải quan theo quy định tại Điều 25Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

3. Về thôngtin giá mặt hàng giấy dán tường nhập khẩu, xuất xứ Hàn Quốc do Công ty cung cấp:Tổng cục Hải quan sẽ nghiên cứu các thông tin để phục vụ công tác quản lý trịgiá hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH MTV Đầutư Song Thành được biết./.


- Như trên;

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn