BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5801/TCT-CS
V/v Hóa đơn hợp lệ.

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Sơn Toa Việt Nam.
(Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp A, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương)

Tổng cục Thuế nhận được công vănsố 06/2014/TOAV ngày 20/11/2014 của Công ty TNHH Sơn Toa Việt Nam hỏi vềhóa đơn GTGT hợp lệ. Về vấn đề này, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010, Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày15/5/2013 và Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BộTài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghịđịnh số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủquy định về hóa đơn bánhàng hóa, cung ứng dịch vụ thì trường hợp Công ty TNHH Sơn Toa Việt Nam muahàng hóa, dịch vụ từ nhà cung cấp (Côngty TNHH Giấy Trường Thành), giữa hai lần phát hành hóa đơn GTGT của nhà cung cấp năm 2011 và năm 2014 chỉ có sự thayđổi về khổ giấy, màu sắc, kích thước logo và hoa văn in trên hóa đơn GTGT mà không thay đổi những nội dungbắt buộc đã quy định tại văn bản quy phạm pháp luật thì những hóa đơn GTGT đã thông báo phát hành với cơ quanthuế địa phương thuộc hai lần phát hành khác nhau đó của nhà cung cấp là phùhợp.

Tổng cục Thuế trả lời để Công tyTNHH Sơn Toa Việt Nam được biết và liên hệ với cơ quan thuế quản lý để đượchướng dẫn thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, TVQT;
- Cục Thuế tỉnh Bình Dương, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh;

- Lưu: VT, CS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn