TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5803/CT-TTHT
V/v: Lập hóa đơn.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2013.

Kính gửi:

Công ty TNHH Avery Dennison Việt Nam
Địa chỉ: KCN Tân Bình, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM
Mã số thuế: 0303191508

Trả lời 2 văn thư số 02/2013/ADV ngày 29/07/2013, số03- 2013/ADV ngày 06/08/2013 của Công ty về lập hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ TàiChính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

+ Tại Khoản 2.a Điều 3 quy định:

“Hoá đơn giá trị gia tăng (mẫu số 3.1 Phụ lục 3 và mẫu số5.1 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này) là loại hoá đơn dành cho các tổchức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trongcác hoạt động sau:

- Bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ trong nội địa;

- Hoạt động vận tải quốc tế;

- Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi nhưxuất khẩu.

+ Tại Khoản 1.k Điều 4 quy định:

“Hóa đơn được thể hiện bằng tiếng Việt. Trường hợp cần ghithêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( )hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏ hơn chữ tiếng Việt…”

+ Tại Khoản 2.e Điều 14 quy định đồng tiền ghi trên hóa đơn:

“Đồng tiền ghi trên hoá đơn là đồng Việt Nam.

Trường hợp người bán được bán hàng thu ngoại tệ theo quyđịnh của pháp luật, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ, phần chữghi bằng tiếng Việt.

Ví dụ: 10.000 USD - Mười nghìn đô la Mỹ.

Người bán đồng thời ghi trên hoá đơn tỷ giá ngoại tệ vớiđồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân của thị trường ngoại tệ liên ngânhàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập hoá đơn.

Trường hợp ngoại tệ thu về là loại không có tỷ giá với đồngViệt Nam thì ghi tỷ giá chéo với một loại ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước ViệtNam công bố tỷ giá.”

Căn cứ văn bản số 9895/NHNN-QLNN ngày 07/11/2008 của Ngânhàng nhà nước Việt Nam về việc thanh toán bằng ngoại tệ của doanh nghiệp chếxuất.

Khi bán hàng hóa vào khu phi thuế quan Công ty lập hóa đơngiá trị gia tăng (GTGT), trên hóa đơn thể hiện bằng tiếng Việt, trường hợp ghithêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ()hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt. Trường hợp tại hợp đồng bán hàng hóa có quyđịnh thanh toán bằng đồng ngoại tệ thì khi lập hóa đơn đồng tiền thể hiện làđồng nguyên tệ đồng thời ghi tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá giaodịch bình quân của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam công bố tại thời điểm lập hoá đơn. Việc Công ty lập hóa đơn thương mại(Commercial Invoice/Tax Invoice) cùng với hóa đơn GTGT khi bán hàng hóa, cungứng dịch vụ vào khu phi thuế quan là không đúng quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT1;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, HC).
1817-220286
1879-222861/13-TPVu
Web

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga