B TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 5803/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

Tổng cục thuế nhận được công văn số 6357/CT-TTr ngày22/09/2014 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về chính sách thuế đối với trường hp chuyển nhượng vốn. Về vấn đề này,Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1. Về lệ phí trước bạ

Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/03/2013 củaBộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một sđiều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/08/2011 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định:

“2. Sửa đổi khoản 18, Điều 3 như sau:

18. Tài sản của t chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạphải đăng ký lại quyn sở hữu, sử dụng do việc chia,tách, c phần hóa, hợp nhất, sát nhập, đi tên t chức theo quyết định của cơ quan cóthm quyền.

Trường hợp đổi tên đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản thì chủtài sản phải nộp lệ phí trước bạ.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hp Công ty cổ phần RenanMitsuaki nhận chuyển nhượng vốn trongCông ty TNHH MTV Tokyo Style Viet Nam Hue từ Công ty cổ phần Tokyo Style và đổitên doanh nghiệp từ Công ty TNHH MTV Tokyo Style Viet Nam Hue thành Công tyTNHH MSV thì những tài sản của Công ty TNHH MSV thuộc đối tượng phải nộp lệ phítrước bạ khi đăng ký lại quyn sởhữu, sử dụng với cơ quan nhà nước có thm quyền.

2. Về thuế thu nhập doanh nghiệp

Điểm e Khoản 1 Điều 37 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định:

“Điều 37. n định thuế đối với người nộp thuế nộp thuế theo phương phápkê khai trong trường hợp vi phạm pháp luật về thuế

1. Người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn địnhthuế trong các trường hợp sau đây...

e) Mua, bán, trao đi và hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ không theo giá trị giao dịch thông thường trên thịtrường; ”

Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanhnghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhậpdoanh nghiệp quy định về căn cứ tính thuế thu nhập từ chuyển nhượng vốn như sau:

2. Căn cứ tính thuế:

a) Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn được xác định:

Thu nhập tính thuế

=

Giá chuyển nhượng

-

Giá mua của phần vốn chuyển nhượng

-

Chi phí chuyển nhượng

Trong đó:

- Giá chuyển nhượng được xác định là tổng giá trị thực tế mà bên chuyển nhượngthu được theo hợp đồng chuyển nhượng.

Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng vốn quy định việc thanhtoán theo hình thức trả góp, trả chậm thì doanh thu của hợp đồng chuyn nhượng không bao gồm lãi trả góp,lãi trả chậm theo thời hạn quy định trong hợp đồng.

Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không quy định giá thanh toán hoặc cơ quan thuế có cơsở đ xác định giá thanh toán không phù hợp theo giáthị trường, cơ quan thuế có quyền kim tra và ấn định giá chuyn nhượng. Doanh nghiệp có chuyn nhượng một phần vn góp trong doanh nghiệp mà giá chuyểnnhượng đi với phầnvốn góp này không phù hợp theo giá thị trường thì cơ quan thuế được n định lại toàn bộ giá trị của doanh nghiệp tại thời đim chuyn nhượng đ xác định lại giá chuyn nhượng tương ứng với tỷ lệ phn vn góp chuyn nhượng.

Căn cứ ấn định giá chuyển nhượng dựa vào tài liệu điềutra của cơ quan thuế hoặc căn cứ giá chuyn nhượng vn của các trường hợp khác ở cùng thời gian, cùng t chức kinh tế hoặc các hợp đồng chuyểnnhượng tương tự tại thời đim chuyn nhượng. Trường hợp việc n định giá chuyển nhượng của cơ quan thuếkhông phù hợp thì được căn cứ theo giá thẩm định của các tổ chức định giáchuyên nghiệp có thm quyền xác định giá chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng theo đúng quy định...

c) Đối với t chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam mà t chức này không hoạt động theo LuậtĐầu tư, Luật Doanh nghiệp (gọi chung là nhà thầu nước ngoài) có hoạt động chuyểnnhượng vốn thì thực hiện kê khai, nộp thuế như sau:

Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn có trách nhiệm xác định, kê khai, khấutrừ và nộp thay t chức nước ngoài s thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Trường hợp bên nhận chuyn nhượng vn cũng là t chức nước ngoài không hoạt độngtheo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp thành lập theo pháp luậtViệt Nam nơi các t chức nước ngoài đầu tư vốn có trách nhiệm kê khai và nộp thay s thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộptừ hoạt động chuyn nhượng vn của tchức nước ngoài.

Việc kê khai thuế, nộp thuế được thực hiện theo quy định tạicác văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thuế.”

Khoản 3 Điều 13 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừaviệc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánhvào thu nhập giữa Chính phủ nước Cộng hòa xãhội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản quy định:

“3. Mặc dù có những quy định của khoản 2, lợi tức thu đượctừ việc chuyển nhượngc phiếu do một công ty phát hànhnhưng không được mua bán thường xuyên trên một thị trường chứngkhoán được chấp nhận của một Nước ký kết, hoặc từ việc chuyn nhượng quyn lợi trong một t chức hùn vốn, một tổ chức tín thác hay bt động sản, có th bị đánh thuế ở Nước ký kết nơi tài sản của công ty, t chức hùn vốn, t chức tín thác hay bất động sản đó bao gồm chủ yếu các bất động sản đặt tại Nước ký kết đó.”

Đ nghị Cục Thuếtỉnh Thừa Thiên Huế căn cứ các quy định nêu trên và tình hình thực tế của doanh nghiệp để xác định quyền đánhthuế đối với Công ty c phần Tokyo Style trong hoạt động chuyển nhượng vốn tại Côngty TNHH MTV Tokyo Style Viet Nam Hue. Trườnghp bên nước ngoài chuyển nhượng vốn trong các doanh nghiệp là đối tượng cư trú của Việt Nammà giá trị bất động sản chiếm tỷ lệ chủ yếu trong tổng sốtài sản của doanh nghiệp thì Việt Nam có quyềnthu thuế thu nhập.

Nếu Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế có cơ sở để xác định giáthanh toán tại hp đồng mua bán giữa Công ty cổ phần Tokyo Style và Công ty cổphần RenanMitsuaki không phù hợp theo giáthị trường, Cục Thuế có quyền kiểm tra và ấnđịnh giá chuyển nhượng theo quy định. Công ty TNHH MTV Tokyo Style Viet Nam Hue (nay là Công ty TNHH MSV) có trách nhiệm kêkhai và nộp thay số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộptừ hoạt động chuyển nhượng vốn của Côngty cổ phần Tokyo Style.

Tổng cục thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế đượcbiết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, HTQT - TCT;
-
Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn