BỘ Y TẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5804/YT-TTB
V/v nhập khẩu mặt hàng dây chuyền dịch

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Tổng Cục Hải quan

Bộ Y tế đã có Thông tư số 06/2002/TT-BTY ngày 30/5/2002 về hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu Trang thiết bị y tế thuộc diện quản lý chuyên ngành thời kỳ 2002-2005, tại phụ lục số 1 là danh mục hàng khi nhập khẩu phải có ý kiến phê duyệt của Bộ Y tế, trong đó có mặt hàng “Bộ dây chuyền dịch + kim”.

Hiện nay trên thị trường Việt Nam xuất hiện loại dây chuyền dịch chưa được Bộ Y tế cấp giấy phép nhập khẩu do các nhà sản xuất có tên sau:

1. YANGCHENG INFUSION SET FACTORY JIANGSU CHINA

2. JIANGXI SANXIN MEDICAL DEVICES GROUP LTD

Loại hàng này qua kiểm tra chất lượng có nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật không đạt theo CVVN 6591-4:2000 và tiêu chuẩn Quốc tế ISO 5836-4 (1998).

Để giúp Bộ Y tế quản lý tốt hơn việc duyệt nhập khẩu mặt hàng này, đồng thời đẩy mạnh biện pháp bảo hộ sản xuất trong nước, góp phần triển khai thực hiện “Chính sách quốc gia về Trang thiết bị y tế giai đoạn 2002-2010” theo Quyết định số 130/2002/QĐ-TTg ngày 04/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ, tránh thất thoát thuế nhập khẩu cho Nhà nước. Bộ Y tế trân trọng đề nghị Tổng Cục Hải quan chỉ đạo các chi cục kiểm tra chặt chẽ và không cho phép các doanh nghiệp nhập khẩu loại hàng này tại cửa khẩu và có biện pháp xử lý theo luật định.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác giúp đỡ của Quý Tổng cục.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TỪ
VỤ TRƯỞNG VỤ TTB-CTYT
Dương Văn Tỉnh