BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5805/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng

Tổng cục Thuế nhận đượccông văn số 4454/CT-TTHT ngày 15/10/2014 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng vềchính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Về vấn đề này, sau khi xin ý kiếncác đơn vị thuộc Bộ và báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2 Điều 4 Thông tưsố 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hànhNghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuếthu nhập doanh nghiệp quy định:

“Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượngbất động sản; chuyển nhượng dự án (không gắn liền với chuyển quyền sử dụng đất,chuyển quyền thuê đất); chuyển nhượng quyền thực hiện dự án, chuyển nhượngquyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật phảihạch toán riêng để kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế suất25%, không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, không được bù trừ vớithu nhập hoặc lỗ của các hoạt động sản xuất kinh doanh khác. Trường hợp doanhnghiệp có các hoạt động chuyển nhượng bất động sản; chuyển nhượng dự án (khônggắn liền với chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất); chuyển nhượngquyền thực hiện dự án, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoángsản theo quy định của pháp luật thì được bù trừ lãi, lỗ của các hoạt động nàyvới nhau để kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.”

Tại Khoản 4 Điều 1 Luậtsửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013quy định :

“4. Khoản 3 Điều 7 đượcsửa đổi, bổ sung như sau:

“3. Thu nhập từ hoạt độngchuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyềntham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoángsản phải xác định riêng để kê khai nộp thuế. Thu nhập từ chuyển nhượng dự ánđầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản), thu nhập từ chuyển nhượngquyền tham gia dự án đầu tư (trừ chuyển nhượng quyền tham gia dự án thăm dò,khai thác khoáng sản), thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản nếu lỗ thì số lỗnày được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ tính thuế.”

Tại Khoản 1 Điều 2 Luậtsửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013quy định :

"1. Luật này có hiệulực thỉ hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, trừ quy định tại khoản 2 Điều này ".

Căn cứ các quy định nêutrên, trường hợp Công ty TNHH Khu du lịch Biển

Vinacapital Đà Nẵng cónăm tài chính từ ngày 1/7/2013 đến ngày 30/6/2014, trong kỳ tính thuế TNDN nêutrên Công ty có phát sinh lỗ của hoạt động chuyển nhượng bất động sản thì số lỗnày được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh khác như sau:

- Từ ngày 1/7/2013 đếnngày 31/12/2013 nếu Công ty phát sinh lỗ của hoạt động chuyển nhượng bất độngsản thì sổ lỗ này được chuyển vào thu nhập của hoạt động chuyển nhượng bất độngsản của năm 2014, Công ty không được chuyển lỗ vào thu nhập của hoạt động sảnxuất kinh doanh (bao gồm cả thu nhập khác theo quy định) phát sinh từ ngày1/7/2013 đến ngày 31/12/2013.

- Từ ngày 1/1/2014 đến30/6/2014 nếu Công ty phát sinh lỗ của hoạt động chuyển nhượng bất động sản thìsố lỗ này được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả thunhập khác theo quy định) phát sinh từ ngày 1/1/2014 đến ngày 30/6/2014.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếthành phố Đà Nẵng biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-TTr Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các Vụ: PC, CST- BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn