BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5807/BCT-XNK
V/v tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Thành Long
(Địa chỉ: số 125 Bạch Đằng, quận Hồng Bàng, Hải Phòng)

Trả lời công văn số 10/CV và ngày 20tháng 6 năm 2012 và báo cáo số 06/2012-BC ngày 25 tháng 6 năm 2012 của Công tyTNHH Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Thành Long về việc xin phép tạm nhập tái xuất hànghóa đã qua sử dụng, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty TNHH Dịch vụ vàXuất nhập khẩu Thành Long được kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa các loại đãqua sử dụng theo các hợp đồng đã ký với các chi tiết sau (hợp đồng mua hàng số01- 2012/TL-TN ngày 01 tháng 12 năm 2011 ký với Công ty Pak Lee Trading CompanyLimited – Hồng Kông; hợp đồng bán hàng số 01- 2012/TL-TX ngày 01 tháng 12 năm2011 ký với Công ty Guangxi Cangwu Foreign Economic Relations and Trade CorpWuzhou Branch – Trung Quốc):

Số TT

Tên hàng hóa

Đơn vị tính

Số lượng

1.

Màn hình máy tính đã qua sử dụng

chiếc

50.000

2.

Lốp xe ô tô đã qua sử dụng

chiếc

20.000

3.

Ti vi đã qua sử dụng

chiếc

7.000

4.

CPU máy tính đã qua sử dụng

chiếc

7.000

5.

Máy in đã qua sử dụng

chiếc

3.000

Tổng trị giá: 301.000 USD (bằngchữ: ba trăm linh một nghìn đô la Mỹ)

- Cửa khẩu nhập hàng: Cảng biểnquốc tế Hải Phòng/ Cái Lân (Quảng Ninh).

- Cửa khẩu xuất hàng: Cửa khẩu quốctế Móng Cái (Quảng Ninh).

2. Toàn bộ số hàng tạm nhập phảiđược tái xuất, tuyệt đối không được đưa vào thị trường nội địa để tiêu thụ;Không tháo rời, không cắt nhỏ, không sử dụng và làm phát tán hàng hóa trong quátrình vận chuyển, lưu giữ tại Việt Nam; Không làm thay đổi tính chất, khốilượng của hàng hóa.

3. Việc thanh toán tiền hàng thựchiện theo quy định về quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam.

4. Việc tạm nhập tái xuất hàng hóathực hiện theo các quy định hiện hành và chịu sự giám sát của hải quan cho tớikhi thực xuất ra khỏi Việt Nam.

Văn bản có giá trị thực hiện đến 31tháng 12 năm 2012./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT,XNK(2)linhntm.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên