BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5808/BCT-XNK
V/v tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Xây dựng Vận tải Thương mại Hoàng Đạt
(Địa chỉ: Số 52/173 Hàng Kênh, P. Hàng Kênh, Q. Lê Chân, Hải Phòng)

Trả lời công văn số 01HĐ-BCT vàngày 18 tháng 6 năm 2012 của Công ty TNHH Xây dựng Vận tải Thương mại Hoàng Đạtvề việc xin phép tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng, Bộ Công Thương có ýkiến như sau:

1. Đồng ý Công ty TNHH Xây dựng Vậntải Thương mại Hoàng Đạt được kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sửdụng theo các hợp đồng đã ký với các chi tiết sau (hợp đồng mua hàng số 01/HĐ-HKng ày 18 tháng 6 năm 2012 ký với Công ty Mekong GbR – Hồng Kông; hợp đồng bánhàng số 01/HĐ-HD ngày 30 tháng 6 năm 2012 ký với Công ty TNHH Mậu dịch Thương mạiHằng Du – Trung Quốc):

Số TT

Tên hàng hóa

Đơn vị tính

Số lượng

1.

Màn hình máy tính đã qua sử dụng

chiếc

5.000

2.

Ti vi đã qua sử dụng

chiếc

5.000

3.

CPU máy tính đã qua sử dụng

chiếc

500

4.

Máy in đã qua sử dụng

chiếc

500

5.

Máy fax đã qua sử dụng

chiếc

500

Tổng trị giá: 34.750 USD (bằngchữ: ba mươi tư nghìn bảy trăm năm mươi đô la Mỹ)

- Cửa khẩu nhập hàng: Cảng biểnquốc tế Hải Phòng/ Cái Lân (Quảng Ninh).

- Cửa khẩu xuất hàng: Cửa khẩu quốctế Móng Cái (Quảng Ninh).

2. Toàn bộ số hàng tạm nhập phảiđược tái xuất, tuyệt đối không được đưa vào thị trường nội địa để tiêu thụ;Không tháo rời, không sử dụng và làm phát tán hàng hóa trong quá trình vậnchuyển, lưu giữ tại Việt Nam; Không làm thay đổi tính chất, khối lượng của hànghóa.

3. Việc thanh toán tiền hàng thựchiện theo quy định về quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam.

4. Việc tạm nhập tái xuất hàng hóathực hiện theo các quy định hiện hành và chịu sự giám sát của hải quan cho tớikhi thực xuất ra khỏi Việt Nam.

Văn bản có giá trị thực hiện đến 31tháng 12 năm 2012./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT,XNK(2)linhntm.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên