BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5809/BCT-XNK
V/v gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương mại Quảng Thành
(Địa chỉ: số 7/45 Nghĩa Xá, Quận Lê Chân, Hải Phòng)

Trả lời công văn số 012/CV và báocáo số 012 ngày 26 tháng 6 năm 2012 của Công ty TNHH Thương mại Quảng Thành vềviệc đề nghị gia hạn thời hạn thực hiện công văn tạm nhập tái xuất hàng hóa cácloại đã qua sử dụng, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty được tiếp tụcthực hiện công văn số 11975/BCT-XNK ngày 27 tháng 12 năm 2011 đến ngày 31 tháng12 năm 2012.

2. Các nội dung khác nêu tại côngvăn số 11975/BCT-XNK ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công Thương không thayđổi.

Bộ Công Thương thông báo để Công tyTNHH Thương mại Quảng Thành biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT,XNK(2)linhntm.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên