BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
---------------
V/v: triển khai Tháng hành động Vì trẻ em năm 2012
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2012

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW ngày 30/5/1994 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Tháng hành động Vì trẻ em đã trở thành hoạt động truyền thống được tổ chức rộng khắp cả nước để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
Trong những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đã được quan tâm, đầu tư về mọi mặt, nhờ đó cuộc sống và các quyền của trẻ em được thực hiện tốt hơn. Tuy nhiên đến nay trên cả nước vẫn còn nhiều trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại về thể chất và tinh thần… Để đảm bảo cho mọi trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, trẻ em vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số… được hưởng đầy đủ các quyền của trẻ em, năm 2012, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phát động Tháng hành động Vì trẻ em từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 triển khai từ Trung ương đến cơ sở với chủ đề: “Vì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em”.
Mục đích của Tháng hành động Vì trẻ em năm nay nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đặc biệt là các nhà quản lý, các nhà cung cấp dịch vụ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đối với sự phát triển của đất nước; thúc đẩy vai trò chủ động, tích cực, tự tin, tăng cường sự tham gia của trẻ em vào các hoạt động của gia đình, nhà trường và xã hội. Các hoạt động trọng tâm trong Tháng hành động Vì trẻ em năm 2012:
- Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động Vì trẻ em cấp tỉnh và cấp huyện.
- Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, của người dân về trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc trẻ em, giúp giảm thiểu tình trạng trẻ em bị rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại…
- Triển khai các hoạt động vận động xã hội: vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư, ủng hộ nguồn nhân lực công trình phúc lợi cho trẻ em, đặc biệt là các công trình vui chơi giải trí; tặng quà, trao học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; hỗ trợ phẫu thuật, chỉnh hình cho trẻ em khuyết tật; nhận đỡ đầu, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
- Tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí an toàn, lành mạnh, sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho trẻ em trong dịp hè và tăng cường sự tham gia tích cực, chủ động của trẻ em; tổ chức sinh hoạt các câu lạc bộ trẻ em, diễn đàn trẻ em để trẻ em có cơ hội bày tỏ ý kiến về các vấn đề có liên quan đến trẻ em.
Để thực hiện các hoạt động trên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

>> Xem thêm:  Có được bồi thường cây trồng khi nhà nước thu hồi đất không ? Thủ tục khi tiến hành thu hồi đất ?

1. Xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai Tháng hành động Vì trẻ em năm 2012 với chủ đề: “Vì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em”.
2. Bố trí kinh phí và huy động các nguồn lực, ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi cho trẻ em; tổ chức các hoạt động thiết thực và hiệu quả trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo để tạo cơ hội phát triển toàn diện cho trẻ em.
3. Phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan phổ biến, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, nội dung hoạt động của Tháng hành động Vì trẻ em năm 2012.
4. Có kế hoạch tập trung giải quyết những vấn đề tồn tại, bức xúc trong thực tế về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở địa phương./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, Cục BVCSTE.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

CÁC KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM NĂM 2012
1. Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động
2. Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng
3. Hãy cho trẻ em một ngôi nhà bình yên, hạnh phúc
4. Đừng để gánh nặng đè lên đôi vai trẻ

>> Xem thêm:  Thu hồi đất đấu thầu người dân có được đền bù hay không ? Thu hồi đất vô chủ như thế nào ?

5. Không sao nhãng, ngược đãi, bạo lực, xâm hại trẻ em
6. Hãy dành cho trẻ em những sân chơi an toàn, lành mạnh
7. Trẻ em phải được sống trong tình yêu thương

>> Xem thêm:  Quyết định thu hồi đất mà không có thông báo thì có hợp pháp không ? Giải đáp về việc thu hồi đất ?