VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 581/VPCP-KTTH
V/v xử lý phần vốn nhà nước tại 2 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Quảng Ninh tại công văn số 1695/UBND-TM1 ngày 17 tháng 4 năm 2007 và côngvăn số 5966/UBND-TM1 ngày 26 tháng 12 năm 2007; ý kiến của Bộ Tài chính tạicông văn số 13987/BTC-TCDN ngày 17 tháng 10 năm 2007 về việc xử lý vốn nhà nướctại 2 công ty liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh,Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính phối hợp với Ủy bannhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo và thực hiện việc chuyển giao quyền đại diệnchủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Công ty liên doanh Hải Ninh-Lợi Lai và Công tyliên doanh Hữu hạn Hồng Hải về Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước quảnlý theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Bộ Tài chính và các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan biết, thựchiện./.


Nơi nhận:- Như trên;
- TTCP, PTT Nguyễn Sinh Hùng;
- TCTy Đầu tư &KDVNN;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Phạm Viết Muôn, Website CP, các Vụ: QHQT, ĐMDN;
- Lưu: VT, KTTH (3). 16

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc