VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 581/VPCP-QHQT
V/v ký Thoả thuận với Thái Lan về Làng Hữu nghị Thái - Việt

Hà Nội, ngày 10 tháng 2 năm 2004

Kính gửi:

- Bộ Văn hoá - Thông tin,
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Văn hoá - Thông tin (công văn số 215/VHTT-HTQT ngày 02 tháng 02 năm 2004) về việc ký Thoả thuận với Thái Lan về Làng Hữu nghị Thái - Việt, Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ, có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc việc Bộ Văn hoá - Thông tin ký Thoả thuận giữa Bộ Văn hoá - Thông tin Việt Nam với Bộ Văn hoá Thái Lan về hoạt động và tu bổ Làng Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam. Về nội dung cụ thể của Thoả thuận, Bộ Văn hoá - Thông tin tham khảo ý kiến chính thức của Bộ Ngoại giao trước khi ký.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao