BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 0582/BCT-XNK
V/v điều hành xuất khẩu gạo

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Hiệp hội Lương thực Việt Nam
- Văn phòng 2 - Bộ Công Thương

Phúc công văn số 09/CV-HH ngày 9/1/2008 đề nghịBộ Công Thương có văn bản hướng dẫn xuất khẩu gạo năm 2008 và công văn số 02/CV /HH ngày 8/1/2008 về tham gia dự thầu cho NFA-Philippines tổ chức của Hiệphội Lương thực Việt Nam, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Bộ Công Thương đang tổng hợp ý kiến với cácbộ ngành hữu quan hoàn thiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ về điều hành xuất khẩugạo năm 2008.

2. Trong thời gian chờ sự chỉ đạo định hướng củaThủ tướng Chính phủ, đề nghị Hiệp hội thực hiện việc đăng ký hợp đồng xuất khẩugạo theo tinh thần Công văn số 0639/TM-XNK ngày 29/1/2007 và 1039/TM-XNK ngày22/2/2007, cụ thể:

2.1. Trên cơ sở cân đối số lượng giao hàng củacác hợp đồng tập trung, tình hình nguồn hàng, Hiệp hội Lương thực tiếp tục thựchiện đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo cho các doanh nghiệp có nhu cầu theo khunggiá chỉ đạo của Hiệp hội xây dựng. Các hợp đồng thương mại đăng ký cần đảm bảocác yêu cầu:

- Ghi rõ số lượng, chất lượng, giá cả cụ thểtừng loại gạo;

- Có thời hạn giao hàng đến hết tháng 2/2008;

- Có điều kiện thanh toán phù hợp với thông lệbuôn bán quốc tế;

- Việc đăng ký hợp đồng có thời hạn giao hàngtháng 3/2008 được áp dụng theo hướng dẫn mới.

2.2. Về việc tham dự thầu cung cấp gạo choPhilippines cuối tháng 1/2008 theo thông báo của NFA, giao Hiệp hội tổ chứcthực hiện như sau:

- Giá bỏ thầu trên cơ sở giá quốc tế đảm bảohiệu quả xuất khẩu;

- Căn cứ vào nguồn hàng tính toán số lượng dựthầu hợp lý để không làm biến động giá lúa gạo thị trường nội địa những thángđầu năm;

- Đảm bảo tính công bằng, minh bạch và lợi íchcủa các công ty xuất khẩu gạo trong tham gia dự thầu và phân bổ thực hiện hợpđồng.

2.3. Giao Cơ quan đại diện Bộ tại thành phố HồChí Minh, Bộ Công thương xác nhận tư cách dự thầu theo yêu cầu của đơn vị tổchức thầu cho các công ty theo đề nghị của Hiệp hội.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc phát sinhcần báo cáo kịp thời về Bộ Công Thương, Tổ công tác điều hành xuất khẩu gạo đểđược xem xét xử lý./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên