BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 582/BGTVT-TC
V/v Xử lý tài sản thu hồi từ dự án do Ban QLDA2 quản lý.

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Ban quản lý dự án 2.

Bộ Giao thông vận tải nhận được Quyết định số 122/QĐ-BTC ngày16/01/2009 của Bộ Tài chính về việc điều chuyển tài sản thu hồi từ dự án do Banquản lý các dự án 18 (nay là Ban quản lý dự án 2) quản lý cho Bộ Tư pháp. BộGiao thông vận tải yêu cầu Ban quản lý dự án 2 thực hiện việc điều chuyển tàisản theo Quyết định số 122QĐ-BTC ngày 16/01/2009 của Bộ Tài chính, các quy địnhhiện hành và báo cáo kết quả về Bộ./.

(Gửi kèm theo văn bản này Quyết định số 122/QĐ-BTC ngày16/01/2009 của Bộ Tài chính).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Đường bộ Việt Nam;
- Lưu VT, TC.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường