BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
NGOÀI NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 582/QLLĐNN-QLLĐ
V/v: Ký xác nhận “Bản cam kết” cho lao động đi làm việc tại Đài Loan.

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cơ quan chủ quản của doanh nghiệp hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ký xác nhận “Bản cam kết”.

Thời gian vừaqua có nhiều lao động Việt Nam làm việc tại Đài Loan khiếu nại về các vấn đề cóliên quan đến thu nhập, chi phí phải đóng trước khi đi và các khoản khấu trừ từthu nhập của người lao động tại Đài Loan. Các vụ việc nêu trên cho thấy có mộtsố đối tác Đài Loan đã thực hiện sai các quy định của Đài Loan và Việt Nam, gâythiệt hại cho người lao động Việt Nam.

Để xử lý các vụviệc, các cơ quan có thẩm quyền của Đài Loan đều căn cứ vào “ Bản Cam kết về tiềnlương và các chi phí của lao động nước ngoài đến Đài Loan làm việc” (dưới đây gọilà Bản cam kết) mà người lao động, doanh nghiệp đã cam kết trước khi đi và đượccơ quan có thẩm quyền của Việt Nam xác nhận. Trường hợp đối tác Đài Loan thựchiện sai các nội dung đã ghi trong Bản cam kết thì các cơ quan có thẩm quyền củaĐài Loan sẽ yêu cầu thực hiện theo đúng Bản cam kết. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợicho người lao động Việt Nam, Cục Quản lý lao động ngoài nước đề nghị các cơquan xác nhận Bản cam kết cho người lao động cần xem xét kỹ các nội dung trongBản cam kết trước khi xác nhận, đặc biệt là các vấn đề sau:

1. Chỉ xác nhậnBản cam kết khi đã được điền đầy đủ các mục phải điền, kể cả các mục phải điềntại các trang sau trang có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. Saukhi xác nhận, đề nghị cơ quan đóng dấu giáp lai vào tất cả các trang của Bảncam kết....

2. Các mức chiphí người lao động phải chi trước khi đi và phải khấu trừ tại Đài Loan phải phùhợp với quy định tại phụ lục kèm theo công văn này. Một số mức hay xảy ra tranhchấp sau đây cần được kiểm tra kỹ trước khi xác nhận Bản cam kết:

a) Tiền môigiới (mục 2.1): phải ghi cụ thể, nhưng không vượt quá 1500 USD/hợp đồng 2 năm đối vớicông nhân nhà máy và công nhân xây dựng, không quá 800 USD/hợp đồng 2 năm đối vớilao động giúp việc gia đình và lao động chăm sóc sức khoẻ.

b) Khoản vayliên quan đến việc sang Đài Loan làm việc (mục 4): phải ghi cụ thể mục đích sử dụng vàtên Bên cho vay với số tiền cụ thể.

c) Tiền lương(mục 6.1):

+ Đối với côngnhân nhà máy, công nhân xây dựng và hộ lý làm việc trong các trại dưỡng lão, bệnhviện phải điền số tiền cụ thể, nhưng không được thấp hơn 17.280 Đài tệ(NT$)/tháng.

+ Đối với giúpviệc gia đình và chăm sức người bệnh tại gia đình: phải ghi cụ thể, nhưng khôngđược thấp hơn 15.840 Đài tệ (NT$)/tháng.

d) Tiền ăn, ở(Mục 6.2):Ghi cụ thể, nhưng không được vượt quá 2500 Đài tệ (NT$)/tháng. Đối với mộtsố trường hợp đặc biệt, mức ăn ở có thể vượt quá 2500 Đài tệ/tháng nếu ngườilao động hoặc doanh nghiệp xuất trình được văn bản của Cục Quản lý lao độngngoài nước đồng ý mức khấu trừ cao hơn hoặc hợp đồng đã được Ban Quản lý lao độngViệt Nam tại Đài Loan thẩm đinh, đóng dấu có ghi mức khấu trừ cao hơn.

đ) Vé máy bay(mục 6.3):

Tiền vé máy baylượt về (từ Đài Loan về Việt Nam) bắt buộc phải đánh dấu vào ô “chủ sử dụng laođộng chi trả”, không được đánh dấu vào ô “ lao động nước ngoài chi trả”;

Cục Quản lý laođộng ngoài nước xin gửi kèm theo mẫu Bản cam kết cùng với phụ lục các mức chiphí người lao động phải đóng trước khi đi, tiền lương và các khoản chi phí khấutrừ tại Đài Loan theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và Đài Loan.

Đề nghị các cơquan có thẩm quyền xác nhận Bản cam kết căn cứ hướng dẫn trên đây, kiểm tra kỹđể xác nhận chính xác, bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Cục Quản lý lao động ngoàinước cám ơn sự phối hợp của Quý Cơ quan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Thanh Hoà (để b/c);
- Lãnh đạo Cục;
- Văn phòng KT-VH VN tại Đài Bắc;
- Hiệp hội XKLĐ Việt Nam;
- Ban QLLĐVN tại Đài Loan;
- Các Doanh nghiệp hoạt động đưa người lao
Động VN đi làm việc ở nước ngoài;
- Các đơn vị thuộc Cục;
- Lưu VT, QLLĐ.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Quỳnh