B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 582/TCHQ-GSQL
V/v sử dụng tờ khai XK gia công để thanh khoản cho tờ khai nhập khẩu theo loại hình SXXK

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH D.I.
(Lô 69-71 KCX Linh Trung II, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 03/2015/D .I ngày 02/01/2015 của Công tyTNHH D.I phản ánh vướng mắc về việc sử dụng tờ khai xuất khẩu bụi, tạp chấttheo loại hình đặt gia công ở nước ngoài để thanh khoản cho tờ khai nhập khẩunguyên liệu theo loại hình SXXK ban đầu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại điểm d khoản 5 Điều 112 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính thì“Định mức nguyên liệu,vật tư nhập khẩu để xem xét hoàn thuế, không thu thuế nhập khẩu là định mức thựctế sử dụng để sản xuất sản phẩm thực tế xuất khẩu bao gồm cả phần tỷ lệ phế liệu,phế phẩm nằm trong định mức thu được trong quá trình sản xuất hàng hóa xuất khẩutừ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu”.

Căn cứ quy định trên, phần bụi, tạp chất có chứa vàng, bạc,bạch kim (có nguồn gốc từ nguyên liệu nhập khẩu theo loại hình SXXK) thu đượctrong quá trình sản xuất sản phẩm xuất khẩu, Công ty xuất khẩu ra nước ngoàitheo hợp đồng gia công nhưng không nhập khẩu trở lại sản phẩm mà bán tại thịtrường nước ngoài thì việc sử dụng lượng tạp chất nêu trên để thanh khoản cho tờkhai nhập khẩu nguyên liệu theo loại hình SXXK ban đầu được thực hiện như sau:

- Đối với lượng bụi, tạp chất nằm trong định mức sử dụngnguyên liệu sản xuất sản phẩm xuất khẩu thì khi xuất khẩu ra nước ngoài để giacông, Công ty không được sử dụng để thanh khoản cho lượng nguyên liệu nhập SXXKban đầu. Vì lượng bụi, tạp chất này đã được Công ty tính vào tỉ lệ hao hụt sảnphẩm xuất khẩu trước đó.

- Đối với lượng bụi, tạp chất nằm ngoài định mức sử dụngnguyên liệu sản xuất sản phẩm xuất khẩu thì khi xuất khẩu ra nước ngoài để giacông, Công ty được sử dụng tờ khai xuất khẩu gia công (tạp chất) để thanh khoảncho tờ khai nhập SXXK ban đầu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH D.I. biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường