THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 582/TTg-KGVX
V/v thay thành viên Ban Chỉ đạo triển khai Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020"

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội tại công văn số 956/LĐTBXH-TCCB ngày 04 tháng 4năm 2011 về việc cử cán bộ tham gia Ban Chỉ đạo triển khai Đề án "Dạy vàhọc ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020", Thủtướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý cử ông Nguyễn Ngọc Phi, Thứtrưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, làm Ủy viên Ban Chỉ đạo triển khaiĐề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn2008 - 2020" (thành lập theo Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm2009 của Thủ tướng Chính phủ) thay cho ông Đàm Hữu Đắc, nguyên Thứ trưởng BộLao động - Thương binh và Xã hội, đã nghỉ hưu./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Ông Nguyễn Ngọc Phi, Thứ trưởng
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,
- Ông Đàm Hữu Đắc, nguyên Thứ trưởng
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ:PL, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5). 26

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân