BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 582/UBCK-TT
V/v: công bố thông tin của cổ đông nội bộ khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của công ty niêm yết

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2009

Kínhgửi: Các công ty niêm yết

Trong thời gian vừa qua, có rấtnhiều trường hợp cổ đông nội bộ của tổ chức niêm yết thực hiện giao dịch cổphiếu của chính tổ chức niêm yết đó mà không thực hiện công bố thông tin theoquy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Để việc tuân thủ các quy địnhcủa pháp luật về công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, Ủyban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc của các côngty niêm yết cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về chứngkhoán và thị trường chứng khoán, trong đó có quy định nghĩa vụ công bố thôngtin về giao dịch của các cổ đông nội bộ, bao gồm các thành viên Hội đồng quảntrị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các tổ chức, cá nhân cóliên quan để đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, thànhviên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các tổchức, cá nhân có liên quan phải thực hiện công bố thông tin về giao dịch của cổđông nội bộ theo quy định tại khoản 4 mục IV Thông tư 38/2007/TT-BTC ngày18/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứngkhoán, cụ thể như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị,Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giámđốc, Kế toán trưởng của tổ chức niêm yết và người có liên quan khi có ý địnhgiao dịch cổ phiếu của tổ chức niêm yết, kể cả trường hợp chuyển nhượng khôngthông qua hệ thống giao dịch tại SGDCK, TTGDCK (cho, tặng, thừa kế …) phải báocáo cho UBCKNN, SGDCK, TTGDCK trước ngày thực hiện giao dịch tối thiểu là một(01) ngày làm việc. Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tấtgiao dịch người thực hiện giao dịch phải báo cáo cho UBCKNN, SGDCK, TTGDCK vàtổ chức niêm yết về kết quả giao dịch, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịchvà mức độ thay đổi tỷ lệ nắm giữ.

2. Trường hợp Thành viên Hộiđồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Giám đốc hoặcPhó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng của tổ chức niêm yết và người có liên quankhông thực hiện được giao dịch phải báo cáo lý do với Ủy ban Chứng khoán Nhànước, Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Giao dịch chứng khoán trong vòng ba(03) ngày kể từ khi kết thúc thời hạn dự kiến giao dịch.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽtăng cường công tác giám sát việc thực hiện công bố thông tin trên thị trườngchứng khoán, sẽ có hình thức xử phạt nghiêm đối với tổ chức, cá nhân vi phạmnhằm đảm bảo việc thực hiện các quy định về công bố thông tin trên thị trườngchứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu TT, VP.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH THANH TRA
Hoàng Đức Long