BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 5821/BTC-CST
V/v thuế GTGT đối với thiết bị xử lý hơi nhiệt nóng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn

Trả lời công văn số 864/BNN-BVTV ngày 8/4/2009 của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn về việc thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối vớithiết bị xử lý hơi nhiệt nóng dự án nhà máy xử lý hơi nhiệt nóng đối với hoaquả tươi của Công ty Yasaka, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Ngày 16/4/2009 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 58/2009/QĐ-TTg bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kíchcầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối vớidoanh nghiệp, trong đó có giải pháp giãn thời hạn nộp thuế GTGT đến 180 ngàyđối với các lô hàng nhập khẩu là máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phươngtiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ thuộc loại trong nướcchưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp.

Bộ Tài chính trân trọng trả lời Quí Bộ biết và chỉ đạo cácđơn vị có liên quan thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn