BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5823/TCHQ-TXNK
V/v thuế BVMT đối với xăng dầu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu

Hà Nội ngày 25 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Công ty cổ phần Dầu nhớt và hóa chấtViệt Nam.
(119 Điện Biên Phủ, PhườngĐa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01-VLC/2015 ngày13/05/2015 của Công ty cổ phần Dầu nhớt và hóa chất Việt Nam về việc vướng mắcnộp thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với xăng dầu nhập khẩu theo loại hình sảnxuất xuất khẩu.Về vấn đề này, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 2 Thông tư số 159/2012/TT-BTC ngày 28/9/2012 củaBộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm 2.4 khoản 2 Điều 2 Thông tư số 152/2011/TT-BTCngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính quy định:"2.4. Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài (bao gồm cảhàng hóa xuất khẩu được gia công từ nguyênliệu, vật tư nhập khẩu) do cơ sở sản xuất (bao gồm cả gia công) trực tiếp xuấtkhẩu hoặc ủy thác cho cơ sở kinh doanh xuất khẩu để xuất khẩu thì cơ quan hảiquan không thu thuế bảo vệ môi trường đi với hàng hóa xuất khẩu và nguyên liu, vt tư nhp khu để gia công sau đó xuất khẩu ra nước ngoài khinhập khẩu".

Theo đó, Thông tư số 159/2012/TT-BTC chỉ quy định nguyên liệu,vật tư nhập khẩu để gia công sau đó xuất khẩu ra nước ngoài thuộc trường hợpkhông phải thu/nộp thuế BVMT, thông tư không quy định nguyên liệu, vật tư nhậpkhẩu để sản xuất xuất khẩu thuộc trường hợp không phải thu/nộp thuế BVMT.

Như vậy, xăng dầu nhập khẩu nếu thuộc trường hợp do cơ quanhải quan thu thuế bảo vệ môi trường và nhập khu theo loại hình sản xut xutkhẩu thì người nộp thuế phải kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường với cơ quan hảiquan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Cổ phần Dầu nhớt và hóa chất Việt Namđược biết.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-CST (03 bản).

TL. TNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC
THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn
Ngọc Hưng