TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ
TP HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 58248/CT-HTr
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Thẩm định giáVinacontrol
Địa chỉ: số 54 Trần Nhân Tông,
P. NguyễnDu, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà NộiMã số thuế: 0100107772-013

Trả lời công văn s 509/CV-TĐG ngày 31/08/2015 của Công ty TNHHThẩmđịnh giá Vinacontrol hỏi vềchính sách thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ Tiết a, Khoản 3, Điều 3 Thông tư số 80/2012/TT- BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tàichính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế quy định hồsơ, thủ tục chấm dứt hiệu lực mã sốthuế quy định nguyên tắc cấp mã số thuế:

“ a) Tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 2 Thông tư này được cấp một mãsốthuế duy nhất để sử dụngtrong suốt quá trình hoạt động từ khi đăng ký thuế chođến khi chấm dứt hoạt động, trừ các trườnghợp quy định tại điểm d, đ, e khoảnnày.Mã s thuế được dùng đ khai thuế, nộp thuế cho tất cả cácloại thuế màngườinộp thuế phải nộp, kcả trường hợp người nộp thuế kinh doanh nhiềungành nghề khác nhau hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh tạicác địa bàn khácnhau.

Mã số thuế đã cấp cho người nộp thuế là chủ hộ kinh doanh hoặc một cánhân không thay đi trong suốt cuộc đời của cá nhânđó, kể cả trường hợp đãngừng hoạt động kinh doanh sau đó kinh doanh trở lại.

Mã số thuế của doanh nghiệp sau khi chuyển đi loại hình doanh nghiệpđược giữ nguyên.

Đối với doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp mã số thuếđồng thời là mã số doanh nghiệp.”

Căn cứ các quy định trên, trường hp Công ty chuyển đổi loại hình doanhnghiệp từ Công ty trách nhiệm hữu hạnsang Công ty cổ phần thì mã số thuế củaCông ty được giữ nguyên không thay đổi.

Đề nghị Công ty liên hệ vi Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kếhoạch đầu tưđể được hướng dẫn thủ tụcchuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Cục thuế Thành phố Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Thẩm định giáVinacontrol được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
-Như trên;
-
Phòng kiểm tra số 3;
- Phòng Pháp Chế; ,
- Lưu:VT,HTr(2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn