TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 58252/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2015

Kính gửi:Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính

Cục thuế TP Hà Nội nhận được phiếu chuyển số 898/PC-TCT ngày 25/8/2015 của Tổng cục Thuế đề nghị hướng dẫn chính sách thuế đốivới thư hỏi Độc giả Nguyễn Văn Công (SĐT: 0913944586; Email: [email protected]oo.com) do cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính chuyển đến. Cụcthuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân s 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốchội khóa XII, quy định về thu nhập chịu thuế như sau:

“Điều 3. Thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân gồm các loại thu nhập sau đây, trừthu nhập được miễn thuế quy định tại Điều 4 của Luật này:

1. Thu nhập từ kinh doanh, bao gồm:

a) Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ;

b) Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân có giấyphép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định, của pháp luật.

…”

Căn cứ Điều3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chitiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, quy định về thu nhập chịu thuế như sau:

“Điều 3. Thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế ca cá nhân gồm các loại thu nhập sau đây:

1. Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, bao gồm:

a) Thu nhập từ hoạt động sản xuất; kinh doanh hàng hóa, dịch vụtheo quy định của pháp luật. Riêng đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng,đánh bt thủy sản chỉ áp dụng đối với trường hợp không đủ điều kiện được min thuế quy định tại Khoản 5 Điều 4Nghị định này.

b) Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân có giấyphép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

…”

Căn cứ Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốchội khóa XIII sửa đổi, bổ sung một số điều củacác Luật về thuế:

- Tại Điều 2 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 của Luật thuế thu nhập cánhân số 04/2007/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13 như sau:

1 Thu nhập từ kinh doanh, bao gồm:

a) Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ;

b) Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân có giấyphép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

Thu nhập từ kinh doanh quy định tại khoản nàykhông bao gồm thu nhập của cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/nămtrở xuống. ”

Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của cácLuật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế:

- Tại Điều 2 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân vàLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Điều 3 Nghị địnhsố 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị địnhquy định về thuế như sau:

“1 Sửa đổi, b sung Khoản 1 Điều 3 như sau:

“1. Thu nhập từ kinh doanh, bao gồm:

a) Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo quyđịnh của pháp luật. Riêng đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trng, đánh bt thủy sản chỉ áp dụng đối với trườnghợp không đủ điều kiện được min thuế quy định tại Khoản 5 Điều 4 Nghị định này.

b) Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân có giấy phép hoặc chứng chỉhành nghề theo quy định của pháp luật.

Thu nhập từ kinh doanh quy định tạiKhoản này không bao gồm thu nhập của cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống.””

Căn cứ Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 củaBộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và thuế TNCN đối với cá nhân cưtrú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫnthực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế TNCN quy định tại Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của các Luật về Thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CPngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi bổ sung mộtsố điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị địnhvề thuế:

- Tại Điều 1 quy định về người nộp thuế như sau:

Điều 1. Người nộp thuế

1. Người nộp thuế theo hướng dn tại Chương I Thông tư này là cánhân cư trú bao gồm cá nhân, nhóm cá nhân và hộ gia đình có hoạt động sản xuất,kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tt cả các lĩnh vực, ngành ngh sản xuất; kinh doanh theo quy địnhcủa pháp luật (sau đây gọi là cá nhân kinh doanh). Lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh bao gồm cả một số trường hợpsau:

a) Hành nghề độc lập trong những lĩnh vực, ngành nghề được cấpgiấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

b) Làm đại lý bán đúng giá đối với đại lý x số, đại bảo hiểm, bán hàng đa cấp của cánhân trực tiếp ký hợp đồng với công ty x số kiến thiết, doanh nghiệp bảo him, doanh nghiệp bán hàng đa cp.

c) Hợp tác kinh doanh với t chức.

d) Sản xut, kinh doanh nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng; đánh bt thủy sản không đáp ứng điều kiện được miễn thuế hướng dn tại đim e, khoản 1, Điều 3 Thông tư s 111/2013/TT-BTC ngày15/8/2013 của Bộ Tài chính.

2. Người nộp thuế nêu tại khoản 1 Điều này không bao gồm cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100triệu đng/năm trở xuống.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Độc giả NguyễnVăn Công có phát sinh thu nhập từ việc cho thuê tài sản (ô tô) 8 triệu đồng/tháng(96 triệu đồng/năm) không thuộc đối tượng phải nộp thuế. Độc giả Nguyễn VănCông chỉ phải kê khai, nộp thuế đối với thu nhập phát sinh từ tiền lương, tiềncông (10 triệu đồng/tháng)

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để cổng thông tin điện tử- Bộ Tài chính trả lời Độc giả Nguyễn Văn Công./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Tổng cục Thuế (để b/c);
-
Phòng pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn