TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58254/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2015

Kính gửi:Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính

Cục thuế TP Hà Nội nhận được Phiếu chuyển số 898/PC-TCT ngày 25/8/2015 của Tng cụcThuế chuyển thư hỏi của các độc giả trên Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính, trong đó có độc giả Trần ThịPhương Nga (sau đây gọi là “Độc giả”) hỏi về thời điểm xuấthóa đơn GTGT. Cục thuế TP Hà Nội cóý kiến như sau:

- Căn cứ Điểm a, Khoản 2 Điều16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơnbán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, quyđnh:

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ làngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền haychưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịchvụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

...

Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểmnghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành,không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịchvụ thì mi ln giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trịhàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng...”.

- Căn cứ Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuếgiá trị gia tăng

Điều8. Thời điểm xác định thuế GTGT

...

2. Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứngdịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu đượctiền hay chưa thu được tiền.

...

5. Đối với xây dựng, lắp đặt, bao gồm cả đóng tàu, là thời điểm nghim thu, bàn giao công trình, hạng mụccông trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoànthành, không phân biệtđã thu được tiền hay chưa thu được tiền...”.

Căn cứ quy định nêu trên, Cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn Độc giả như sau:

- Trường hợp Công ty của độc giả hoạt động trong lĩnh vực tư vấn quản lý dựán, giám sát thi công các công trình xây dựng và theo hợp đồng tư vấn của Côngty có quy định việc nghiệm thu bàn giao được thực hiện nhiều lần theo từng côngđoạn dịch vụ hoàn thành thì thời đim lập hóa đơn là thời đim nghiệmthu, bàn giao công đoạn dịch vụ cho khối lượng, giá trị dịch vụ được bàn giaotương ứng, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

- Nếu còn vướng mắc, đề nghị đơn vị của Độc giả liên hệ với cơ quan thuếquản lý trực tiếp để được giải đáp cụthể.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chínhđược biết và hướng dẫn độc giả thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để báo cáo);

- Phòng pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn