TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58255/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại vàdịch vụ Bách Ngân
(Đ/c: ThônLinh Quy Bắc, Xã Kim Sơn, Huyện Gia Lâm, Hà Nội)
MST:0106902865

Trả lời công văn số 02/CV2015 ngày 26/08/2015 củaCông ty TNHH Thương mại và dịch vụ Bách Ngân (sau đây gọi là Công ty) hỏi vềchính sách thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 về việcđiều chỉnh mức thuế môn bài quy định:

“Điều 1. Từ năm 2003 thuế môn bài áp dụng như sau:

1. Các tổ chức kinh doanh nộp thuế môn bàitheo 4 mức: 3.000.000 đồng, 2.000.000 đồng, 1.500.000 đồng, 1.000.000 đồng...”

- Căn cứ Khoản 1 Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/05/2003 của Bộ Tàichính hướng dẫn bsung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bàiquy định:

1- Thay thế điểm 1mục I của Thông tư số 96/2002/TT-BTC và Thông tư số 113/2002/TT-BTC như sau:

Các tchức kinh tế bao gồm:

- Các Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty c phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Doanh nghiệp tưnhân, Doanh nghiệp hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức và cá nhân nước ngoài kinhdoanh ti Việt Nam không theo Luật đầutư nước ngoài tại Việt Nam, các t chức kinh tế của tổ chức chính tr, t chức chính trị - xã hội, t chức xã hội, t chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vịvũ trang nhân dân, các tổ chức, đơn vị sự nghiệp khác và tổ chức kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập khác;

- Các Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã và các Quỹ tín dụngnhân dân (gọi chung làcác HTX);

- Các cơ sở kinh doanh là chinhánh, cửa hàng; cửa hiệu (thuộc công ty hoặc thuộc chi nhánhhạch toán phụ thuộc hoặc báosổ được cấp giấy chứng nhận (đăng ký kinh doanh), có đăng ký nộp thuế, và được cấp mã số thuế(loại 13 số);...”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHHThương mại và dịch vụ Bách Ngân có kho hàng chỉ dùng để chứa hàng hóa, không cóhoạt động kinhdoanh, giao dịch mua bánhàng hóa, không phát sinh doanh thu tại kho hàng này thì Công ty không phải nộpthuế môn bài đối với kho hàng.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thựchiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT4;
- Phòng Pháp chế;
- CCT Huyện Gia Lâm;
-Lưu: VT,HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn