BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5828/TCHQ-KTTT
V/v thuế suất thuế giá trị gia tăng máy in máy vi tính

Hà Nội , ngày 14 tháng 11 năm 2003

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 5828/TCHQ-KTTT NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2003 VỀ VIỆC THUẾ SUẤT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG MÁY IN MÁY VI TÍNH

Kính gửi: Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố

Qua phản ánh của nhiều Hải quan địa phương hiện nay việc xác định thuế suất thuế GTGT mặt hàng máy in máy vi tính nhập khẩu riêng lẻ (không đi kèm máy vi tính) chưa được thống nhất trong toàn ngành, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

- Căn cứ Biểu thuế suất thuế GTGT theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT của Bộ Tài chính.

- Căn cứ Biểu thuế suất thuế GTGT theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 84/2003/TT-BTC ngày 28/8/2003 hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế GTGT theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu.

Mặt hàng máy in máy vi tính nhập khẩu riêng lẻ (không đi kèm máy vi tính) không được coi là linh kiện, phụ tùng hay bộ phận của máy vi tính thuộc nhóm 8471 có thuế suất thuế GTGT 10% (mười phần trăm).

Tổng cục thông báo để Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện. Các hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng máy in máy vi tính trước đây trái với quy định này đều bị bãi bỏ.

 

Hỏa Ngọc Tâm

(Đã ký)