BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5829/TCT-QLN
V/v sử dụng hóa đơn GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

Công ty Cổ phần đầu tư SICO
(Địa chỉ: Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhậnđược công văn số 90 TCKT/CTSICO ngày 09/12/2014 về việc sử dụng hóa đơn giá trịgia tăng của Công ty Cổ phần đầu tư SICO. Sau khi xin ý kiến của lãnh đạo BộTài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Để tháo gỡ khókhăn cho Công ty, tạo điều kiện thanh toán tiền lương cho người lao động, đồngthời, hỗ trợ Công ty thực hiện nghĩa vụ với NSNN, Chi cục Thuế huyện Quốc Oaithuộc Cục Thuế TP Hà Nội sẽ thông báo từng hóa đơn có giá trị sử dụng nếu:

1. Trách nhiệmcủa Công ty

Công ty lập vănbản cam kết nộp theo tiến độ thanh toán khối lượng hợp đồng theo đúng trình bàycủa Công ty tại công văn số 90 TCKT/CTSICO nêu trên gửi Chi cục Thuế huyện QuốcOai xem xét, xử lý.

2. Trách nhiệmcủa Chi cục Thuế huyện Quốc Oai

- Giám sát tiến độthực hiện nghĩa vụ với NSNN theo đúng cam kết của Công ty.

- Thực hiện thôngbáo hóa đơn không có giá trị sử dụng ngaythời điểm Công ty vi phạm cam kết.

Tổng cục Thuếthông báo để Công ty biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Chi cục Thuế huyện Quốc Oai (để thực hiện);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, QLN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn