TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 583/GSQL-GQ1
V/v Nhập khẩu linh kiện cần cẩu

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2011

Kính gửi:

Công ty TNHH Giải pháp và thiết bị Á Châu
(37A, ngõ 97, đường Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội)

Trả lời văn bản ngày 28/11/2011 của Công ty TNHH Giải phápvà thiết bị Á Châu về việc đề nghị hướng dẫn thủ tục nhập khẩu linh kiện cầncẩu, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chính sách hàng hóa:

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày23/01/2006 của Chính phủ; Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06/4/2006 của BộThương Mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghịđịnh số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 quy định chi tiết thi hành Luật Thươngmại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, giacông và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

2. Về thủ tục hải quan:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sáthải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu.

Đề nghị Công ty nghiên cứu những văn bản dẫn trên để thựchiện. Trường hợp vẫn có vướng mắc thì liên hệ với Bộ Công Thương để được hướngdẫn.

Cục Giám sát quản lý về hải quan -Tổng cục Hải quan trả lờiđể Công ty biết và thực hiện./.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải